Rechten (ende) wetten der stede [ende] (casselrie van Waesten)

1620

[I Van Jurisdictie ende Rechten]. (Waesten es gheleghen up de stroom[ende] riviere van de Leye tusschen Ipre, Cassel ende Rijssel ambachten metgaders tlandt van Laleuwe)a.

[1] (Waesten) es een afdeel van den graefschepe van Vlaendren ghedaen bij Loys, grave van Vlaendren an Robert zijnnen broeder met sulcke rechten, hoocheden, souverainiteyt als den grave es hebbende, mits verkentenisse van een verlief alleenlijck in de Wettachtighe Camer, ter veranderinghe bij doot ofte anderssins, (letst ver[heft] ende verlieft bij Mauritius, prinche van Oraignien, grave van Nassau in tjaer XVIc achtiene).

[2] De administratie ende t'berecht van de justicie ende de regieringhe es respective- lijck neffens voocht, schepenen, leenmannen, ende d'executie neffens den hoochbailliu, die daertoe heeft neffens hem lieutenant, ammans, sergeanten, vangenissse ende cypir voor sijn ende voor de ghevanghen van de vassalen, tertijden (staende; ghestaen hebbende) de wijs- dommen van schepenen ende leenmannen ten appelle in tparlement van Parijs, ende alsnu in den Raedt van Vlaendren.

[3] De justicie civile ende criminele wordt berecht bij schepenen binnen de stede, ende buuten binnen der poorterie, soo die afghepaelt es, (ende oock de civile; voorts oock) allomme binnen tbestreck van den Breeden Heere over de casselrie, daer gheen vassalerie noch smalle vierschare nochte bancken en sijn, (nemaer in tcivile alleenlijck, de criminele ende civile feudale aldaer wesende neffens leenmannen).

[4] Nemaer, de justice feodale (civile) ende oock criminele (daer gheen vassalrie nochte smalle vierscharen nochte banken en zijn) wert berecht bij leenmannen van den burch ende casteele van Waesten ter maninghe ende executie van den bailliu (ende bij de leenmannen ende respective bailliuwen van de vassalen, elck na tvermoghen van hun leenen, nemaer al binnen den Burch van Waesten ende elders niet, oock niet op den bodem van hunne heer- licheden, up abuusboete; zoo oock ghedaen wort de voorseide justicie feudale ende criminele

a. En marge, de la main B: Overghegeven in handen van ons, Marcq de Hertoghe, rudder, president, ende Jan de Blois, raedt ordinaire van den Rade in Vlaendren, daertoe bij den hove ghecommitteert zijnde, bij mr Mailliaert Remaulx, voocht, ende Arnoudt vande Broucke, substituut van den greffier van der stede ende casselrie van Waestene, gheassisteert met den procureur Coolman, desen letsten van april 1620. bij de leenmannen ende bailliusen van de vassalen, elck naer tvermoghen van sijn leen bin- nen denselven Burch van Waesten ende elders nyet, oock up den bodem van hun heerlie- heden, up abuusboete).

[5] De vassalen geen ghetal van leenmannen nochte schepenen hebbende om vullen banck ende vierschare te maecken, doen tberecht met leenmannen (immediate) van den burch (in feudale ende criminele zaken) die daerin staen ter maninghe van den bailliu, (van) vassael ende met schepenen van Waesten in (schepenen berecht; hemlieden camer ende dat) metten greffier van der stede, burch ende casselrie van Waesten a.

[6] De regierynghe (chastelnaire; van de casselrie) wert gheadministreert bij voocht, schepenen der stede (ende) casselrie, over alle de casselrie (ende; mitgaders oock) de regie- ringhe parochiale binnen de stede, poorterie, vrijdomme ende de acht gilden alleenlijck.

[7] Ende es de stede casselrie (van) Waesten eene van de seven casselrien van West- vlaendren, neffens dewelcke commende ende voisende in alle vergaderynghen van de staten van den lande van Vlaendren (makende mette stede ende casselrien van Ipre, Cassel, Belle. het Ypersche ende, het derde let van Vlaendren).

[8] De stadt (van) Waesten heeft alle de rechten van beslote[n] steden, recht van poor- terie (woonende) soo binnen de stede als daerbuuten, binnen ende buuten den lande van Vlaendren, staende soo de binnen als buutenpoorters ter judicature ende justicie voor voocht, schepenen van Waesten, ende ter onderhoudt van de rechten, wetten van dier, daemaer hem- lieden huwelick, sterfhuusen, goedynghen werden ghereguleert, verdeelt, hemlieden kinderen verweest, bevoocht, heffende de stederechten van isuwe bij vervremdynghe van poorterie ofte afdeelynghe van goede, bij vremden ghedie van overleden poorters ende anderssins, soo ghebruuct wert onder ander poorterien van Vlaendren.

[9] Voocht[ende] schepenen hebben tvermoghen ende authoriteyt om (in politycque saken), met raden, daerover gheroupen den hoochbailliu, te ramen, stellen ende maecken nieuwe wetten, keuren, statuten, de oude te veranderen, abrogueren in deele ofte in tghe- heele, telcken goetduncken, daernaer de (binnen ende buuten) poorters (inwoonende, buu- tenpoorters ende alle; mitgaders alle) inwoonders hemlieden moeten reguleren (ende byn- den deselve ende hemlieden goedynghe).

 

[II] Van huwelijck.

[1] Wettelijck huwelijck maect ghemeene bloet ende ghemeene goet, roerende ofte onroerende, waer tselve ghestaen ende gheleghen es, binnen ofte buuten Vlaendren, ghe- deurende het leven van beede conjoincten bij d'een ende d'ander ten huwelijck ghebrocht,

a. En marge, d'une autre main : Hier is abuus, want alle de vassalen van den Burch gheleghen in Kemmele ende oock de heerlijcheit van Griffonie [correction d'une autre main : ligghende in Wulvergheem], gheen banck van schepenen hebbende [ligghende in Wulvergheem, rayé] doen tberecht in civile zaken met schepenen van de prochie van Kemmele, te weten van den Breeden Heere, ter manynghe van den bailliu van den vassal, ende als hij gheenen bailliu en stelt, ter manynghe van den bailliu van denzelven Breeden Heere ende dat metten griffier van Kemmele. patrimoine ofte conquest, ofte ghedeurende thuwelijck verstorven, toecommen ofte ghecon- questeert.

[2] Den man is heere, meester ende administrateur van alle de voornomde goedyn- ghen, nochtans en mach hij geene van zijnne huusvrauwe leenen nochte erfve vercoopen ofte belasten, tenware dat de pennynghen daeraf commende gheëmployeert wierden in andere equivalente leenen ofte erve, oft dat zou daerinne consenteerde, nemaer den man vermach wel de leenen ende erfven, van zijnne zijde commende, vercoopen ende belasten.

[3] Den man en vermach deselve sijnne leenen ofte leen niet te vercoopen zuver van de douarie, tenware dat de vrauwe wettelijck verclaersde dat sou daeraff renunchierde, daer- toe oock bij heuren man gheauthoriseert wesende, naer coustume van den hove daert ghe- beuren zoude.

[4] De vrauwe es onder de macht ende autoriteyt van den man, soodat sou niet staen en mach in wette noch actien intenteren, noch eenighe vailliable contracten maecken, son- der authoriteyt van heuren man, tenwaere publicque coopvrauwe, in welcken ghevalle zou in t'faict van heure coopmanschepe vailliable contracten maecken ende heure actien inten- teren mach.

[5] Wanneer een vrauwe geinjurieert es, vermach deselve injurie te vervolghen omme reparatie, sooverre haeren man tselve negligeert te doene.

[III] Van successien (naer de doot van vader ende moeder ende andersins) ende verdeelynghe angaende de hoirs jegens elcanderen. a

[1] In alle successien ende versterfvenissen den dooden erft sijn levende hoir, erfge- name ofte aeldynck van bloede, abel ende capabel om succederen ende hem hoir ende erf- gename fonderende, elck naer sijn hereditaire portie ende andeel in alle goederen, tzij leenen, erfve ofte andere (nyetjegenstaende institutie van heritier bij testamente van den overleden ghemaect.)

[2] (Duer) Bij twoort goederen wort verstaen alle goet, roerende, onroerende, meuble, catheil, erfgrondt, leenen ende generalick alle goet van bate ofte schade, waer tzelve ghestaen ofte gheleghen mach wesen binnen ofte buuten den lande van Vlaendren.

[3] In alle welcke successien ende (sucessien) versterfvenissen, tzij in linie directe ofte collaterale worden de verdeelynghen ghedaen bij struucken, stirpes ende zijden, elck halende naer rate van bestansel van bloede, zonder dat den naerderen excludeert den voor- deren, neware den naerderen precedeerde den voorderen in bestansel anden overleden van vier graden, in welcken ghevalle zoude den voorderen wesende gheexcludeert van te commen in successie ende intert van ghedeele te doen.

[4] Nemaer ghestruucte leenen ende tgonne de nature van leene volghende houden zijde ende vervallen up degonne, daerinne volghende de costumen van den hove daer zulcke leenen sorterende zijn, gherecht, zonder te commen in deele ghelijck ander goedynghen.

a. La rubrique III est en entier de la main B; le texte placé entre ( ), a été rayé.

[5] Wie van de aeldynghen hemlieden hoirs ghefondeert hebbende ofte oock een blijf- ver ofte blijfveghe dolleuselijck verzwijgende eenich goet ofte schulden ofte behoorlijck inbrynghen nyet en deden, om ghelijck deel van goede te maken, zoude bij aldien ontvremt wesen van den profficten van denzelven verzweghen goede tot zijnder schade ende tot prof- ficte van den ander zijne coheritiers, ende bovendien zal den verzwijgher ende fraudeerder verbueren de boete van LX lb. par. a

[6] Ghecochte leenen commen in verdeele ghelijck ander goedynghen; ende daer de costume van den hove ware obsterende ter deser costume, zal dengonnen zulck leen aanveer- dende bij versterfvenisse moeten inbrynghen ten sterfhuuse de rechte weerde van dier bij prisie, ende denzelven nyet commende ten sterfhuuse, ofte daer zijn aandeel in ander goe- dynghen nyet ware equivalerende ter voornoemde weerde ende prisie, zal dezelve weerde ende prijs wesen schult ten sterfhuuse, ende up denzelven gherecouvreert werden bij perso- nele actie, ghelijck boven ghedisponeert es in tregard van erfve onder de voorgaende rubri- cque articles.

[7] In alle sterfhuusen zijn de erfgename, zoo jegens den blijfver, daer blijfver es, als jegens elcanderen, daer gheen blijfver ofte blijfveghe es, voor upgheve van andeele schuldich te stellen zeker voor alle schulden ende lasten, die ten sterfhuuse zouden moghen bevonden werden, deen den anderen te quijten, garranderen ende indemneren.

[8] De borchtuchten, die dhoirs ende erfgenamen jegens elcanderen ofte oock jegens den blijfver ofte blijfveghe doende zijn van elcanderen te indemneren van de schulden van den sterfhuuse, blijft in vigeure ende gedeurt een jaer naer wettelijcke verdeelynghe ende quijtscheldynghe van den sterfhuuse ghedaen, ende voorder nyet, zoodat gheduerende tzelve jaer de houder ofte houderighe metgaders elck hoir toesprekelijck es in solidum zonder afwij- singhe te moghen doen, ende naer tzelve jaer es elck erfgename, blijfver ofte blijfveghe maer actioneerlijck ende ansprekelijck voor de schulden van den sterfhuuse naer rate ende portie hereditaire.

[8b] (Vader ende moeder, in geheelen bedde sittende ende den buuck geheel wesende, succederen heurlieden kynders stervende zonder descendenten van hemlieden, alle andere ascendenten ende collaterale uuyghesteken).

[8c] (Vader ofte moeder levende deelt deen helft van tgoet van heurlieder letste kyndt, overlijdende zonder kijnderen, jegens derfgename collaterale van denzelven kynde) b.

[9] Graden van bloede ende sibbe worden ghenomen ende ghecalculeert in der ma- nieren dat zusters ende broeders sijn makende den eersten graet, regtsweers den tweeden, andersweers den derden ende derdesweers den vierden graet van bloede ende zibbe, ende alzoo voorts dalende.

[IV] Van sucessien ende manieren van deelen tusschen den lancxtlevenden ende erfgenamen van den overleden van de twee conjoincten in huwelijck.

[1] Naer tscheeden van den huwelijck bij der doot van den eenen ofte ander, ofte bij wettelijcke scheedynghe ende divorsie, werden alle de goedynghen de conjoincten toebehoort hebbende, ghedeelt half ende half tusschen den blijver ofte blijfveghe ende d'erfgename van

a. L'art. 5 est écrit en marge de l'art. 6. - b. Les art. 8b et 8c ont été rayés. den overleden, ofte tusschen beede de conjoincten van den huwelijck ghescheeden wesende bij divortie.

[2] Nemaer den eenen ofte den anderen erfachtich gheweest hebbende in ghestruucte lenen, volcht het eyghendom ende proprieteyt van dier met tgonne, de nature van lene vol- ghende naer coustume van de plaetse daeronder t'leen sorterende es, den erfachtighen (be- houdende den blijfver ofte blijfveghe alleenlijck up dezelve landen deen helft van het jaer- lijks incommen sijn leven geduerende).

[3] Soo oock t'eyghendom ende proprieteyt van ghecochte leenen ghedeurende den huwelijck, volcht dengonnen daerinne gheerft hebbende gheweest, nemaer den prijs ende weerde van dier (zoo die was ten tijde van tscheeden van den huwelicke) moet bij denselven erfachtighen, (ofte indien hij overleden ware, bij sijne hoirs) ghebrocht werden in state omme ghedeelt te werden halff ende halff als ander goedynghe; (ende indien den erfachtighen ofte sijne hoirs nyet en begeerden denzelven prijs ende weerde inne te brynghen, zoo zal dan- dere van den conjoincten ofte sijne hoirs geen erfachtich wesende tzelve leen moghen an- veerden midts innebrynghende als vooren, ende zoo verde nyemant van hemlieden den voor- seiden prijs begeerde inne te brynghen, zal tzelve leen vercocht ofte gedeelt worden, soo bij hemlieden zal goet gevonden worden).

[4] Ende, daer in een sterfhuus bevonden worden erfgronden, die volghende de cous- tumen van de plaetsen daer deselve erfgronden gheleghen zijn, nyet en commen in ghemeenen verdeele, nemaer zijde houden ende blijven ande gonne daerinne erfachtich gheweest hebbende, ende dat dese coustume aldaer nyet soude moghen plaetse grijpen ende gheëxe- cuteert worden, zoo worden degonne, zulcke erfachticheyt hemlieden andraghende bij versterf- venisse ende successie van een van de voomomde conjoincten, schuldich in te bringhen ten sterfhuuse den prijs ende weerde van deselve erfgronden omme ghedeelt te worden half ende half als ander goedynghen a.

[5] Indien zulck persoon, anslaende erfachticheden als boven, hem niet en presen- teerde ten deele, nemaer uutten sterfhuuse bleve met de voomomde erfachticheden, zoo wert de weerde ende prijs van deselve erfachticheyt up hem verhaelt als schult ter bate van den sterfhuuse b

[6] Ghelijck recht zal oock onderhouden worden in tregard van de hoirs, erfghenamen ende aeldynghen comende in ghedeele van eenighe overleden maechschip, niet wesende tus- schen ende jeghens man ofte wijf overlijdende, nemaer tusschen hoirs, erfgename ende ael- dynghe onderlynghe commende te deelen in een versterfvenisse ofte successie c. (Soo verde yemant ghedyede wesende, dat es nieuwers poorter zijnde, overlijdt achterlatende eenighe erfve ofte dat voor erfve gherekent ende ghereputeert es, gheleghen buuten de stede, poor- terie ofte vrijdom, zoo en zal tzelve goet nyet ghedeelt worden int gemeene, zoo vooren gheseyt es, nemaer zal zijde volghen van daer tzelve ghecommen es, maer tgonne legghende binnen de stede, poorterie ofte vrijdom zal gedeelt wesen als goet achterlaten bij poorters).

[7] (In tghedie houdt erfve ende alle tgonne, voor erfve gherekent ende ghereputeert, zijde, ende en wert niet ghedeelt in tghemeen als boven).

a. En marge de la main B: Dependeert eenichsins van tarticle disponerende dat dese costumen zullen plaetse grijpen allomme waer de goedynghen geleghen zijn, oock buuten Vlaendren. - b. En marge de la main B : Ut supra articulo precedenti. - c. En marge, de la main B : Ut supra.

[8] Ende, daer derfgename werden bevonden kinderen van de conjoincten, zoo deelen deselve kinderen de gherechtighe helft in proprieteyt van de goedynghen houdende zijde van den vadre ofte moeder lancxtlevende, zoodat denzelven lancxtlevende deselve helft niet en mach vercoopen, belasten nochte veralliencren, houdende nochtans denselven lancxtle- vende van deselve goedynghen tgheheele blat ende incommen sijn leven ghedeurende .

[9] Ende daer d'erfghenamen bevonden werden te wesen geen kinderen van den over- leden, nemaer hemlieden vremde, zoo behoudt den lancxtlevende in de meublen ende catheilen goedynghen, van achte deelen de vijfve.

[10] Den lancxtlevende van twee conjoincten behoudt de bladynghe ende tjaerlicx incommen voor d'een helft op de erfachticheden van den erfgename van den overleden, t'zij dat deselve erfgename zijn kinderen van denselven huwclijck ofte vremde, zijn leven ghe- deurende.

[11] Inbrinck moet ghedaen werden bij den kinderen, afghedeelt hebbende van vader ofte moeder d'een helft van de erfve van deselve vader ofte moeder toebehoort hebbende, tot profficte van de kinderen van den tweeden bedde alleenlijck, ende alsoo voorts bij de andere successive kindcren van bedde te bedde, zoodat de kinderen van alle de bedden ten overlijden van hemlieden ghemeene vader ofte moeder even ghelijck ende rijcke moeten wesen in de verstervenisse ende successie van deselve hemlieden ghemeene vader ofte moeder.

[12] Als man ende wijf, tsaemen in huwelijcke sijnde, van de erfve ofte erfvelijcke ren- ten bij hemlieden thuwclijck ghebrocht meer vercoopen van de eender zijde dan van de ander, ende daernaer eenich van hemlieden beede es dese werelt overlijdende zonder kinderen van heurlieder beede lichame achter te laeten, zoo sal degonne, tzij besitters ofte aeldynghers, die zijnne gheheele erfve deelt ende anvert, den anderen recompenseren met lande dat hij te hu- welijck brochte ofte dat hij ghedeurende thuwelijck heeft helpen coopen, ofte met ghelde ofte catheil, soo sal hij van de vercochte erfve rennunchieren de bijlevynghe die hij houden soude van derfve dier noch ghebleven es, want hij de helft in bijlevynghe houden moet van de erfve ende erfvelijcke renten die hem ondeelt worden, soo moet oock twijf; maer al hadde twijf geen landt noch ander goet omme verlandinghe te doen dan deselve bijlevinghe, daeromme en sal sij niet renunchieren van deselve heure bijlevynghe in verlandynghe ghelijck den man, mitsdat in tvercoopen van den lande den man meer sijnnen wille mochte voor- deren dan de vrauwe b.

[13] (Van) gheconquessteerde erfve ghedurende thuwelijck deelt d'een helft (voor) den lancxtlevende ende d'ander helft (van) de erfghename van den overleden zonder kinderen, behoudende nochtans den lancxstlevende op deselve helft van de erfghename d'een helft in bijleven sijn leven ghedeurende.

[14] Ende daer (patrimoniele erfve ghedeurende thuwelijck vercocht wert ofte ooc daer) erfve voor huwelijcke ghecocht es gheweest (ende) nemaer (alleenlijck) betaelt (en es) in tgheheele ofte deele gheduerende thuwelijck, zoo sal (van dezelve vercochte erfve vergeldynghe ghedaen wesen ten sterfhuuse ande sijde danof die vercocht es gheweest, zoo insghelijcks

a. En marge, de la main B : Sij gheresolveert ende ghedistingueert wat articlen de ghedyede alleene angaen ende wat articlen zoowel de poorters als ghedyede rakende sijn. - b. En marge, de la main B : Loquatur wat zijn zal alsser kynderen wesen zullen. van de betalynghe van de erfve ghecocht voor huwelijck ende maer betaelt ghedeurende thu- welijck insghelijcks vergeldynghe; daeraf vergheldynghe ende recompence) ghedaen (werd; werden als vooren).

[14b] (Ten overlijden van man ofte wijf en vermach de lancxtlevende, geen hoir ofte erfgename hem presenterende van den overleden, tzelve sterfhuus niet te vlieden, nemaer blijft de madelare ofte madeleghe in baten ende commeren van denselven sterfhuuse, zoo verde ende totter tijt geen hoir ofte erfgename intert van ghedeele ende hem hoir ende erfgename zal ghefondeert hebben a).

[14c] (Nemaer in tghedie vermach twijf, lancxtlevende, tsterfhuus vlieden mits afgaende ende renunchierende erfve ende catheil, patrimonie ende conquest, tot behouve van de crediteuren, behoudende alleenlijck thabijt thaeren halse ende lichame dienende ter begra- vynghe, ende bovendien haer bijleven op de leenen van haeren man).

[14d] (Ter voornomde coustume van verdeelynghe tusschen conjoincten ten overlijden van den eenen ofte anderen, vermach ghederogueert worden bij voorhuwelijcke voorwaerden ende contracten antenuptiale ende niet bij voorwaerden ende contracten postnuptiale ende

[17] Ende worden alle verschoonynghen ghedeurende de conjoinctie van huwelijck bij ghifte, updrachten, huwelijcke voorwaerden oft anderssins ghedaen ande kinderen van den eenen ofte van den anderen niet wesende gheprocuriert van denzelven huwelycke, ofte oock van eenighe van de maechschepe binnen den vierden graet van d'een ofte d'ander, gherekent ende ghehouden ghelijck oft waren verschoonynghen an ende bij d'een ofte d'andere van de conjoincten ghedaen, zijn zulcke updrachten ende verschoonynghen van onweerden; ende in ghevalle de erfgenamen van den eerst overleden tot geen restitutie van deselve ghegeven partien gheraecken en conde, zullen dezelve hoirs, erfghenaemen ende haeldinghers van den eerst overleden danof vergeldynghe hebben op de goedynghen van den lancxtlevende ende up hem bij personele actie hun andeel, dat hemlieden soude ghecompeteert hebben in de ghegeven ende verschoonde partien, moghen verecken a

[18] Vader ende moeder, in gheheelen bedde zittende ende den banck gheheel wesende, succederen heurlieden kinders stervende sonder descendenten van hemlieden, alle ander assendenten ende collaterale uutghesteken.

[19] Vader ofte moeder levende deelt d'een helft van tgoet van heurlieden letste kint, overlijdende zonder kinderen, jeghens derfgename collaterale van dezelve kinde.

[20] Ten overlijden van man ofte wijf en vermach den lancxtlevenden, (als hem) gheen hoir ofte erfgename (hem presenterende; en presenteert) van den overleden, tzelve sterfhuus niet te vlieden, nemaer blijft de madelare ofte madeleghe in baten ende commeren van den- zelven sterfhuuse, soo verde ende (totter tijt; zoo langhe tijdt als) gheen hoir ofte erfghe- name intert van ghedeele ende hem hoir (van vader ende moeder; ende) erfgename sal ghefondeert hebben.

[21] Nemaer, in tghedie vermach twijf lancxtlevende tsterfhuus vlieden, mits afgaende ende renunchierende erfve ende catheil, patrimoine ende conquest, ten behouve van de crediteuren, behoudende alleenlijck thabijt tharen halse ende lichame dienende ter begravyn- ghe, ende bovendien haer bijleven up de leenen van haeren man.

 

 

[V] Van successien commende van bastaerden.

[1] Niemant en es bastardt gherekent van zijnne (moeder ofte) moederlijcke sijde (oock en es niemandt versteeckelijck; ende oock degonne) commende van moederlijcke sijde ende bestaende (soodat hij es; sijn) cappable omme te deelen tgoet van eenen overleden bastaerdt.

[2] Den bastaert volcht vrijdom naer de poorterie van zijnne moedere ende niet van zijnnen vader.

[3] Nemaer een bastaert wettelijck ofte anders ghelegitimeert bedijt cappable omme te deelen t'goet van zijnnen vader, ende mitsdien zoo volcht hij t'vrijdom ende poorterie van zijnnen vader ende niet van zijnne moedere b.

[4] Ten bastaert onghelegitimeert stervende zonder hoir van zijnnen lichame, de hoirs

a. En marge, de la main B : Dit article es zeer hart, ergo loquatur. - b. En marge, de la main B : Roye, compt infra. van zijnne moederlijcke zijde deelen de helft van den goede alleene, ende den heere dander helft.

[5] (Tgoet van eenen ghelegitimeerden bastaert wort ghedeelt bij de hoirs van de vaders ende moeders zijde, half ende half, daer geen legitime kinders en zijn).

[6] Als a een vrauwe heeft een kindt buuten huwelijck, ende daernaer huwet ende crijcht een kint ofte meer binnen huwelijck, die kinderen, alsoowel gheboren buuten huwe- lijck, bastart wesende, als binnen, zullen deelen even ghelijck des moeders goet ende de erfve van smoeders sijde commende, ende insghelijcks sullen hem succederen sijnne hoirs hem bestaende van sijn moeders sijde, ende sal tbastaerde kint van eender ghetrauwede dochter deelen in tgoet van zijnnen grootheere ofte grootevrauwe naer t'overlijden van zijnder moe- dere, ende voort in alle andere graden representerende zijnne moeder in materie van suc- cessie, hoe dicwils dat zij, alsoowel in leene als in erfve; nemaer van de sijde van den vader daeraff en deelen de bastaerden niet, voor dat de bastardie uut es; soo, al hadden twee bas- taerden broeders an beede sijden ghetrauwede kinders, rechtzweers bestaende elcanderen, en soude van den overledenen niet deelen, mitsdat de bastaerdie noch niet uut en es, maer eerst expireert in den vullen tweeden graet van anderzwers, (ende van ghelijcken altijts wel verstaende datter geen bastaerden en zijn van de moederlijcke sijde) b,

[7] Item, alst ghebeurt dat van twee ofte drije bastaerden alle van eender moedere den eenen bastaert overlijdt, goet achterlatende, de moedere noch levende, zijnne broeders ende zusters van derzelver moeder noch levende, zullen van den goede bij hem achterghelaeten, tzij meuble ofte andere bij conqueste vercreghen, deelen jeghens den heere de gherechte helft, nietjeghenstaende dat de moedere noch leeft ende dat tgoet van den overledene bastaert van heur niet commen en es.

[8] Bastaerden en gheven noch en nemen gheen montsoen noch maechsoen van sva- ders sijde, maer van de moeders zijde.

[9] Alle montsoen ende maechsoen van dooden met de costen.zijn deelsaem als ghelt ten sterfhuuse, alsoowel ten profficte van de weduwe als van de kinderen ofte andere aeldyn- ghers, dies soo sal den montsoender vooren uutte hebben thien ponden parisis zonder meer, al waert zoo dat bij den prayse anders besproken waere c.

[10] (Als een leenhoudere; Een leenheere) bastaerde goet vermoghende, onder wien eenen bastaert overleden zonder hoir ghegenereert wettelijck van zijnnen lichame achter te laeten, zal hebben de helftscheede van alle zijnnen goede ligghende ende bevonden onder zijnne jurisdictie ende heerlicheyt, mits de schulden van den overledenen te betaelen ende oock uutvaerde, kerckelijcke dienste ende anderssins, naer advenante dat hij profficteren sal.

[11] Indien een bastaert hadde peerden, coyen, calveren, schapen, zwijnnen ofte andere beesten daghelijcks gaende uut zijnnen huuse, weydende up ander heerlicheden dan daer [hij] woonachtich es, ende s'navonts wedercommende, al waert dat deselve beesten ofte andere zijnne haven ofte catheilen voor zijn overlijden worden ghetransporteert, ghearres- teert ofte onthouden onder een (ander) heerlichede, dies nyetjeghenstaende zullen toebe-

a. En marge, de la main B : In tghedie. - b. En marge, de la main B: Loquatur of dit nyet en es preju- diciable den heere, ende hoe dit te Waestene gheobserveert es, midts tselve es jegens de gemeene costumen van den lande. - c. En marge, de la main B : Sij gebrocht in tgenerale capittele van verdeelynghe. hooren den (leenhouder, daer; leenheere, onder wien) den bastaert upwoonende was ten daghe van zijn overlijden, (nemaer) de vruchten, inschulden ende erfachtichede ende ander catheilen zullen toebehooren den (leenhoudere; leenheere), onder wie die wesen sullen ten overlijden van den bastaert, met insghelijcken te betaelen de schulden ende anderssins als vooren.

 

[VI] Van weeserie ende de macht van vader ende moeder over hemlieden kinderen.

[1] Vader (ende; ofte) moeder lancxtlevende sijn ghehouden te kennen te gheven heurlieder sterfhuus, ende heurlieder kinderen in voochdie te stellen, deelslieden te kiesen omme splete ende deel te maecken, ende t'goet over te bringhen binnen veertich daghen naer den overlijden, op de boete van thien ponden parisis, tenwaere zij bij de wet breeder uutstel vercreghen.

[2] De voochden zijn ghehouden naer t'onderplocken ende halmen ten eersten camer- daghe metten lancxtlevende al t'goet over te bringhen bij gheschrifte omme te doen stellen ten weesenboucke, zoowel leen, erfve als catheil.

[3] Welcke catheilen, te ghelde gheëstimeert, worden toeghelaeten den vader ofte moedere, dewelcke ghehouden worden daervooren zeeker te doene, mitsdat zij de kinderen houden op de baete van den goede.

[4] Van den incommen van den vraemgoede en profficteren noch vader noch moeder, dan ter ordonnantie van voocht ende schepenen, vrienden ende maeghen daerop gheroupen.

[5] Van de pennynghen ende incommen van den vraemgoede worden vader ende moe- der ghehouden alle twee jaeren rekenynghe te doen.

[6] Vraemgoet wort verstaen alle goet in erfven ofte catheilen, leenen ofte anders- sins, dat eenighe kinderen toecommen es bij versterfvenisse van een (overleden) maech van denselven kinde naer t'overlijden van den vader ofte moeder, metghaders oock alle goe- dynghen kinderen toecommen bij ghifte, updraechte ofte anderssins, zoowel naer de doot van vader ofte moeder, ofte vader ende moeder alsnoch levende.

[7] De voochden zijn ghehouden de pennynghen van de weesen te croyse uutte te legghene binnen zes weken naerdien deselve in heurlieden handen gheweest hebben, ten advenante van den penninck sesthiene, ofte in schepenen handen als uppervoochden over te bringhen omme heurlieden excuse daermede alzoo te doene, up pene van naer de zes weeken deselve pennynghen te loopen ten croyse theurlieder laste, ende nietmin tot upbring van deselve pennynghen ofte employ up zeeker gheghijsselt te worden.

[8] De voochden weeseghelt uutghevende zullen heurlieder doen verseeckeren over t'croys ende principale bij souffissante hypotecque up peine van de schade te refunderen.

[9] Soo verde beede de voochden van de vaderlijcke sijde ofte moederlijcke zijde van zoberen regimente waeren, zoo zullen den heere ende wedt daerinne moghen voorsien ende committeren eene derden persoon idoen ten gouvernemente van de weesen, mits redelijcken sallaris ter discretie.

[10] De voochden zullen alle jare in de langhe weeke voor Sincxen, te weeten, maen- dach, dycxendach ende woensdach, rekenynghe ghehouden zijn te doene voor voocht ende schepenen, die alle jaere alsdan de rekenynghe van de weesen houdende zijn van den vraemgoede alleene up hemselven, daer noch vader noch moeder en es.

[11] Houdenisse van vader ofte moedere blijft ende ghedeurt ghedeurende de onder- jaricheyt van de kinderen, weder deselve kinderen bij vader ende moeder onderhouden worden ofte niet, nemaer elders bij wille ende ghedooghe van vader ofte moeder, nemaer tgewin dat deselve kinderen zouden doen buuten huuse van vader ofte moeder blijft theur- lieder eyghen profficte.

[12] Boven alle twelcke es vader ende moeder ghehouden de kinderen te onderwijsen ende een ambacht te leeren, al naer de gheleghentheyt ende qualiteyt van den persoon, waertoe voocht ende schepenen, bij ghebreke van souffissant incommen, wat sullen moghen bijlegghen, al ter goeder discretie.

[13] Eene van de voochden overlijdende, den medevoocht wort ghehouden tzelve te kennen te gheven binnen zes weeken an voocht ende schepenen van de stede, ende eenen anderen voocht te verzoucken jeghens de eerste rekenynghe, ende dat up de boete van drye ponden par.

[14] De naeste bestaende van den overleden wort voocht ghecreert, indien hij daertoe bequaem es, daer neen, (dat) den naersten bequaemsten, al waert dat hij afsetene waere, be- houdens seeker souffissant doende voor de handelynghe, ende hem verbindende alhier te rechte, ende kiesende domicilie.

[15] Tlast van de voochdie cesseert als de weesen huwen, sterven ende in religione pro- fessen ofte tot eenighe digniteyt van officie ofte promotie commen, ofte dat zij commen ter oude van vijfentwintich jaeren.

[16] De voochdie cesseert oock als de weesen t'heurlieder goede ghedaen zijn, te wee- tene, cappable verclaerst omme van tincommen van heurlieder goedynghen te disponneren.

[17] De weesen, heurlieder zelfs wesende, worden de voochden ghehouden hemlieden rekenynghe, bewijs ende reliqua te doene van heurlieder goet binnen veertich daeghen, op peine van reelijck daervooren gheexecuteert te wesen ende te verbeuren de boete van drye ponden parisis.

[VII] Van t'recht van de issuwe (ende becommerde sterfhuusen).

[1] Schepenen ende greffier vermeugen omme trecht van de stede-issuwe te bewaeren, te trecken in alle sterfhuusen, al waeren die ghevallen buuter poorterie in ander plaetsen, ende tgoet daer bevonden up te schrijven, coffers ende garderopen te sluuten ende toe te zeghelen, telcx rechte.

[2] Twelck oock plaetse grijpt, al waert dat eenen poortere van Waestene ander poor- terie anveerde ende aldaer overlede.

[3] Wie bevonden waere infractie ende openynghe van deselve coffers ofte garderopen ghedaen thebbene zonder de wet ofte kennisse van voocht, schepenen ende tresorie, of oock eenich goet uut sulck sterfhuus vertransporteerde, sal verbeuren de boete van LX lb. par., ende schuldich zijn tzelve goet weder te restitueren ende sal onderstaen sulcke arbitraire correctie als behooren sal.

[3b] (Wie hem hoir in een sterfhuus fondeert, en mach geen cessie van goede doen, dies heeft hij een maent tijts omme hem te beraeden ende delibereren) a

[3c] (Zoverre dat man ende wijf doot wesende, niemant hem en fondeere hoir ten sterfhuuse uut vreese van de schulden, den heere ende wet zullen de kennisse telcx rechte danof nemen, t'goet inventorieren, de crediteuren updaeghen, de boucken ende bewijsen visiteren ende bij curateur de crediteuren doen betaelen, altijt de ghepreviligeerde schulden vooren gaende).

[4] Ende indien daer meer (schulden dan) goet (dan schulden) bevonden waere, de wettelijcke costen betaelt zijnde, sullen de ander goedynghen deselve aeldynghen toeghelaten zijn omme te deelen, ten eynde dat tzelve goet ten rechten hoire beweght zij, wel verstaende dat wie deelen wille, moet goeden zeker doen voor zijn deel voor cen jaer naer dat ghedeelt wort, anderssins en soude niet cappable wesen om deelen.

[5] Elck persoon vremde der stede ende geen poorter wesende, tgoet van eenen poor- ter deelende, es de stede-issuwe schuldich, te weeten XVIII sc. parisis van elck pont groote (wel verstaende dat de lancxtlevende van twee conjoincten geen issue en betaelt).

[5b] (Wanneer een sterfhuus binnen der stede gheschiet, de aeldynghen zullen issuwe betaelen, ende niet den lancxtlevende van twee conjoincte persoonen).

[6] (Een vremden persoon, geen poorter wesende, tzij dat hij luttel ofte veele erfve vercoopt, es van den coopschat issuwe schuldich, zoo es hij oock van de belastynghe van renten, soo dicwils alst ghebeuren sal) b.

[7] Een vremde ofte ghediede persoon hebbende belast zijn goet ende daervan issuwe betaelt, (zal, commende tzelve te vercoopen ; ende tzelve daernaer vercoopende, zal) zooveele aftrecken in de vercoopynghe als hij te vooren in de belastynghe betaelt heeft.

[8] (De stede van Waestene es vrij voor eenen yghelijck voor drie jaren te commen woonen ende poortersnerynghe te doene, ende voorts oock daeruutte te vertrecken, zonder issuwe te ghevene van sijnne conqueste ofte inghebrochten goede. Soo wie zal commen woo- nen ende blijven binnen de stede van Waestene den tijdt van drye jaren lanck, ende aldaer poortersneerynghe doet, zal vrij zijn van issue, ende uut deselve stede moghen vertrecken zonder issue te betalen van sijne gheconquesteerde ofte inghebrochte meuble goedynghen) c.

[VIII] (Van becommerde sterfhuusen).

[1] Soo verde dat, man ende wijf doot wesende, niemant hem en fundeerde hoir ten sterfhuuse uut vrese van de schulden, den heere ende wet zullen de kennisse telcx recht daeraf nemen, tgoet inventorieren, de crediteuren updaghen, de boucken ende bewijsen visi-

a. En marge, de la main B : Roye, staet achter in een capittele apart. - b. Le texte de cet article est repris par la main B en marge, avec la substitution des mots: « tzij dat hij luttel ofte veele erfve vercoopt » par les mots « ende erfve vercoopende gheleghen binnen de stede, poorterie ende vrijdom ». - c. Le texte corrigé est écrit par la main B en marge de cet article. teren, ende bij curateur de crediteuren doen betalen, altijt den ghepriviligeerde schult vooren gaende.

[2] Ende, indien daer meer goet dan sculden bevonden waren, de wettelijcke costen betaelt zijnde, zullen de ander goedynghen dezelve aeldynghen toeghelaten zijn omme te deelen, ten eynde dat tzelve goet ten rechten hoire beweecht zij, wel verstaende dat wie deelen wille, moet goeden zeker doen voor zijn deel voor een jaer naer dat ghedeelt wort, andersins en zoude niet capable wesen om deelen (ofte bij faulte van tstellen van zeker, zal tgoet blijven onder den curateur).

[IX] Van testamenten ende van ghyften.

[1] Institutie van heritier universel nochte particulier bij testamente nochte inter vivos en heeft geen plaetse, nemaer commen altijt ter successie ende verstervenisse alle degonne wesende van den overleden bloetvrienden ende maeghen, in der manieren dat sij met sijnder doot worden gheerft in de generale successie ende versterfvenisse, hemlieden als hoirs ende erfghename draghende bij verclaerse, apprehentie van goede (ende; ofte) anderssins, daerbij verstaen wort dat zij commende zijn ter successie ende versterfvenisse omme intert van ghedeele te doen neffens andere medeerfghenamen.

[2] Daer (justicie; institutie) van heritier ende erfgename wort bevonden ghemaect bij den overleden (om standt te grijpen ende blijven ghelijck contract metter warmer handt ende inter vivos ofte bij testamente ende uuterste wille), zal dezelve institutie van heritier maer vigeur ende cracht hebben ghelijck ghifte inter vivos ofte met warmer handt ofte ghe- lijck legat ende donatie causa mortis, ende alsoo subject blijven omme ghereguleert te worden up de twee deelen, derden ofte anderssins van de goederen van den overleden, roerende ofte onroerende, ghelijc ghedisponneert wort hiernaer up ghiften, donnatien etc.

[3] Testamenten ende uuterste willen en moghen niet ghedaen nochte voor valide ende van weerden ghehouden worden, neware die ghedaen worden bij den overleden wesende in goede sinnen ende verstande, onder zijn eyghen handt gheschreven ende hanteecken, ofte (voor) ten minsten (voor twee; drie) schepenen daertoe specialijck begroet met hemlieden greffier, omme alle tselve bij gheschrifte ghestelt te worden, ende naer lecture (voor den deposant gheteeckent ofte; den disposant daeraf ghedaen bij denzelven schepenen ende grif- fier gheteeckent te worden ofte) voor notaris, present vier ghetuughen, ende dat, naer lec- ture (anden deposant ghedaen; als vooren), deselve vier ghetuughen sullen gheteeckent heb- ben neffens den notaris.

[4] Niemandt en mach tsaemen ghifte testamentaire hebben ende deel van hoirye, maer willende hoir bedyen, soude moeten de ghifte in deele a laeten commen (deselve ghifte ghedaen wesende anden hoir ende erfgename oft oock ande hoirs descendenten van deselve donataris ofte oock ande hoirs van de hoirs collaterale) b.

a. Après le mot « deele », la main B a écrit et biffé le mot a, brynghen ". - b. En marge, de la main B: Loquatur up de gheroyierde woorden of het nyet goet ware te stellen dat een testateur nyet en zal bij testamente moghen legateren ande kynderen van sijn hoirs in linie directe ende oock collaterale.

[5] Alle (hoirs, erfgename ofte aeldynghen; personen graet van hoirie hebbende), zullen mueghen uutten deele blijven sonder inbringhen te doene, alst hemlieden dunckt dat sij meer wechhebben dan heurlieder deel zoude moghen draghen, mitsdat niemant en es bedwonghen in deele te commene.

[6] Ghiften ghedaen bij vader, moeder ofte andere, wie het zij, in voorderynghe van huwelijck, bij contracten danof ghepasseert wettelijck voor notarissen ofte onder hanteecke- nen van vrienden ende maeghen, present gheweest hebbende over tcontracteren van den huwelijcke, sorteren effect ende zijn valide, zoowel in regard van grondt, van erfve, immeuble ende (nieuwe; meuble) goedynghen, catheilen ofte anderssins, van wat nature ende quali- teyt die moghen wesen, ende waer deselve gronden moghen wesen gheleghen ende ghesi- tueert, (binnen ofte buuten den lande van Vlaendren), zonder daertoe te behouven speciale ende particuliere sollemniteyt van erfvenisse voor den rechteren ende wetten daeronder de- selve erfgronden moghen gheleghen wesen, nemaer tselve contract ende conjoinctie van hu- welijck erft ipso facto, ghereserveert van leenen in t'regard van denwelcken men hem sal reguleren naer de leenrechten van de hoven danof de leenen zijn ghehouden.

[7] Nemaer andere ghiften, als ghiften inter vivos (van immeuble), sonder reallisatie danof te doen voor de doot van den ghevere, onder den heere daer de ghifte ghestaen ende gheleghen es, en sorteren niet ende sijn invalide.

[8] Als eenighe ghiften ofte ghifte van erfgronden ofte actie reele an disschen, godshuusen ofte kercken (ghegeven es, ende; ghedaen zijn metter warmer handt, ofte) ymant hem in godshuusen ofte cloostere begeeft, daerinne gront van erfven draghende, en sullen deselve cloosters, kercken ende godshuusen ande welcke de ghiften ghedaen sijn, nyet erf- achtich wesen zonder danof erfvenisse wettelijck t'ontfanghen, ende nietmin sullen den- selven grondt binnen den jare, (naer erfvenisse) moeten vercoopen, ofte sal den heere onder wien zij ligghende sijn, deselve doen vercoopen ten coste van degonne die in ghebreke wert, dewelcke verbeuren sullen LX lb. par. te recouvreren op den coopschat. (Ende angaende degonne gegeven bij testamente ofte uuterste wille, zullen de voorseide cloosters, kercken ende godshuusen die moeten vercoopen binnen den jare naerdien zij van deselve ghiften kennisse zullen gehadt hebben ende daerof possessie zullen comen nemen, op peyne als vooren.)

[9] Niemant en mach (nochte es gheoorloft te) gheven nochte updraghen eenighe goederen bij donnatie ende ghifte inter vivos, bij warmer handt ofte bij uuterste wille, (excederende in tregard van patrimoine goedynghen den ghever toebehoorende, ter date van de ghifte, in erfachticheyt ofte mobilaire hen bij struucke ende successie toegecommen wesende, het derde van dier ende nopende de verheverde ende gheconquesteerde goedyn- ghen van denzelven donnateur, de twee derde deelen; meer dan tderde van sijne patri- moniele goedynghe ende de twee deelen van zijne gheconquesteerde goedynghen), soodat de hoirs ende erfgename sullen moeten hebben ende behouden de twee derde deelen van patri- moniele, ende het derde van gheconquesteerde goedynghen, (wesende anderssins deselve ghiften ghedaen, van onweerden ende invalide, tselve plaetse hebbende oock in tregard van leenen, tsamen deselve leenen ghecomprehendeert met d'ander goedynghen in masse; ende indiender meer wechgegeven wort, zaal totte zelve deelen ghereduceert worden, ende onder de ghiften van tselve derde ende twee deelen respectivelijck zullen oock begrepen zijn de leenen, wel verstaende dat den hoir nyet precise dwynghelijck en es tderde ofte twee deelen van den leenen ofte gronden van erfve te splijtene ofte af te legghen, maer mach ghestaen midts de beghifte recompenserende ende betalende de weerde van dier met anderen goede ofte ghelde).

[10] Alle ghiften conditionnelijck gegeven, de conditien vulcommen zijnde, zullen d'hoirs oock de gifte doen sorteren, ende (up seeker) sal de ghifte soo langhe in (heurlieder) handen (van de hoirs) blijven ende de profficten danof commende hemlieden toebehooren, (maer miserable persoonen, alsoo begift zijnde tot onderhoudenisse, indien ghevalle zullen met tin- commen onderhouden worden, latende de proprieteyt ande hoirs totte vulcommynge van deselve conditie).

[11] Ghiften testamentaire ende van uterste wille sullen moeten ghefurniert sijn, eer d'hoirs deelen ofte eenich goet uutten sterfhuuse transporteren; ende up de clachte van de donatrissen ende legatarissen sullen bij wetten ghecommitteert worden executeurs van den testamente ende uterste wille, indien bij den overleden gheene ghestelt en sijn, omme de ghemeene goedynghen ende herediteyt van den overleden gheregiert ende gheadministreert te worden tot vulcommynghe ende vul furnissement van deselve legaten ende donnatien, ende waert noot (zullen) bij octroye van de wet (eeneghe) partien van de herediteyt ende versterfvenisse ten dien hende vercocht (worden, ende daerop) traditie ende erfvenisse ghe- geven (te worden) ande cooper, van dewelcke administratie deselve curateurs ghehouden worden te doen wettelijcke rekenynghe, d'erfgename daerover gheroupen.

[11b] (Kindt ofte kinderen bij vader ende moeder ofte eenich van hemlieden begift, mach mette selve ghifte buyten blijven uutten sterfhuuse van den ghevere, indient hem belieft) a.

[12] Men mach geen lief kint maecken, ende d'een van henlieden gifte ende deel bij successie te doen hebben meer dan d'andere.

[13] Indien de begifte deelen wilt, eyst have ofte ghedeelich goet, daeraff hij begift es van vader ende moeder tsaemen, moet d'een helft van den capitale van sulcken goede brin- ghen in ghedeele ter eerster doot, ende d'ander helft ter tweeder doot, ofte stille staen tot dat sijnne andere broeders ende susters ofte heurlieder kinders, hemlieden representerende, sooveele oock uutten ghemeenen goede wechhebben.

[14] Kindt begift van leen moet tselve inbringhen ten sterfhuuse van denghenen danof dattet ghecommen es, ofte stille staen tot dat d'andere medehoirs van ghelijcken ghere- compenseert sijn, ghereserveert d'outste sone van de ghestruucte leenen, dewelcke hij ende oock elcken oudsten hoir vermach, soowel bij ghifte als bij successie vooren uutte thebbene ende wech te draghen voor zulck deel ende quote, als hem als oudste in sulcke leenen com- peteert naer costume s'hofs, ende bovendien noch in de andere achterbleven goeden met zijnne medehoirs te commen deelen.

[15] Van alle inbringhen ende stille staen, die d'hoirs ofte d'hoirs van de hoirs moeten doen van ghiften bij uterste wille, testament ofte ghifte inter vivos ende bij warmer handt a. En marge, de la main B: Roye, als staende supra. in eenighe sterfhuusen, compt tselve stillestaen ende inbringhen ten behouve ende prof- ficte van de hoirs onderlynghe ende nyet van den blijfver ofte blijfveghe.

[X] Van erfvenessen ende onterfvenissen metghaders van naerheden.

[1] Van alle derfven die den heere coomerenten ghelden, gheleghen binnen de poor- terie ende vrijdomme, metghader, alle landen gheleghen onder den Breeden Heere, wort de onterfvenisse ghedaen bij maninghe van den bailliu ende vonnissen van schepenen, ende van sulcken gronde heeft den heere marckgelt, te weten, vijfthien schele parisis van elck pont gr. (ende van de landen ende erfgronden ligghende buuten de stede ende poorterie onder de casselrie van Waesten, ende daer men de costumen ende cueren van Waesten es onderhou- dende, worden d'erfvenissen ghedaen ter maninghe van den bailliu van elcker heerlicheyt, daeronder de landen gheleghen zijn, ende wijsdom van schepenen van deselve heerlicheyt, ende betalen recht van marcqghelde naervolgende tvermoghen van deselve heerlicheden).

[2] Ende van de gronden ofte erfven gheleghen binnen de voornomde poorterie ende vrijdomme die den heere geene coomerenten en ghelden, gheschiet de erfvenisse, alleene present voocht ende schepenen, absent den bailliu ende sonder manynghe, ende en gheven geen marckgelt .

[3] Coopere ende vercoopere zijn respectivelijck ghehouden ten halme, erfvenisse ende onterfvenisse te commen binnen veerthien daeghen naer de daete van den contracte, ofte emmer ten eersten dinghedaghe daemaer, up peine van de boete van drie ponden parisis die in ghebreke wort (ten ware anders bij contracte besproken).

[3b] Elck es oock ghehouden den rechten loyalen coop over te bringhen, up arbitraire correctie, ende voorts de boete van drye ponden parisis.

[4] Wie eenighe renten verzweghe (te kennen te gheven), die es ghehouden de gheïn- teresseerde partie danof (restitutie; instant) te doen ad arbitrium boni viri, ende de boete van thien ponden.

[5] Nemaer wie zijn landt ofte goet vercoopt mette lasten van ouden tijden daeruut gaende, waere onghehouden van boete.

[6] Daer valt naerheyt van bloede, naerheyt van ghemeenschap ende enclavemente, metghaders naerheyt voor alle poorters ofte upsetene van de stede [ende] casselrie, van coope

a. En marge, la main B a répété le texte entre parenthèses de l'art. I, avec la seule variante a van de heerlicheyt » au lieu de " van deselve heerlicheyt " (avant dernière ligne). - La traduction française donne une version plus étendue de cet article. ghedaen bij vremde ende afsetene a, van alle vercochte gronden van erfve ofte erfvelijcke ren ten bezet ende ghehypotecquiert up gronden van erfve (binnen veerthien [dagen] naar condynghe van denselven coop ende erfvenisse danof ghedaen wesende, immers deselve callainge doende ten naersten wedtdaghe naer de vornomde condynghe ter plaetse daeronder de erfve ende bezet gheleghen es; Dies moet dezelve naerhede genomen wesen voor erfvenisse die men doen zal naer drye sondaesche kerckeboden van XIIII daghen te XIIII daghen, uutghesteken mineurs ende uutlantsche die moghen commen binnen den jaere naer dezelve erfvenisse; ende zoo verde derfvenisse ghedaen wierde zonder kerckeboden, zal de naerhede moghen genomen werden binnen den jare naer deselve erfvenisse, al volghende teeuwich edict van jare 1611 ende dinterpretatie daernaer ghevolcht, wel verstaende dat naerhede van bloede oock stede hebben zal in tregard van leenen, maer nyet naerheyt van ghemeenschap ende incla- vemente ofte van poorters).

[7] (Nopende vercoopynghe van leenen, mits bij den callengierder sijn calainge bie- dende binnen de derde condynghe van XIIII daghen te XIIII daghen ofte binnen den hof- daghe daernaer als boven).

[8] Naerhede van sibbe ende bloede heeft plaetse ende mach ghedaen worden bij een callengierder bestaende den vercoopere ten vierden grade, de graden rekenende ende calcu- lerende up den voet zoo boven gededuceert es onder de rubricque van successien.

[9] (Wie; In tcalengieren van) naerhede (callengiert) van erfve, de naeste cappable omme succederen zal gheprefereert wesen; ende (in) naerheyt (callengierende bij; van) ghe- meenschap ofte enclavemente zal de callenge van het ghemeenschap gaen voor tinclavement, ende het inclavement voor de callainge van poorterie ofte upsetene.

[10] Den coopere ende calengierder even ghelijck bestaende den vercooper, te weten, beede van de vaderlijcke ofte moederlijcke sijde, den calengierden en sal maer medecoop hebben, te weten, de helft van den gronde ende chatheilen.

[11] Niemant en mach naerhede calengieren van coop van lande, hij moet de naerhede anveerden van den gheheelen coop ende alle partien in den coop begrepen, ghenomen deselve partien sorterende waeren onder verscheyde heerlicheden ende danof ghedaen waren verscheyde erfvenissen, indien den cooper belieft.

[12] In calainge van naerheyt van bloede, (van vercoopynghe bij poorters ghedaen, van degonne bij vremde ghedaen, van goedynghe ghelegen binnen de stede, poorterie ende vrij- dom) indien concurrentie es van callengierders (zal den calengierder) commende van de zijde ende bloede danof d'erfve anden vercooper bij struucke ende successie ghedevolueert es ghe- weest, gheprefereert worden voor andere callengierders commende van d'ander zijde, ende al van een zijde commende ghelijck bestaende, zullen van de naerhede profficteren ghelijck zij souden profficteren bij successie, versterfvenisse ende verdeele.

[12b] (Wie cappable ter naerhede over den coop van lande gheweest heeft, zonder te verclaersen naer t'overslaen van den coop, emmers binnen drye daghen daernaer, dat hij naerhede ofte medecoop begeert, die en zal ter naerhede niet ontfanghelijck wesen).

a. En marge, de la main B : Sii bescheet overbrocht van dit recht ende namelijck van de upsetene gheen poorters.

[13] Wie naerhede calengiert ende niet en achtervolcht ofte van dien succumbeert, boet drye ponden parisis jeghens den heere.

[14] Elck calengierder wort ghehouden zelve in erfve te gaene, mitsdat niemandt en es cappable omme voor ander te callengieren, op pene dat de callainge verclaert zal wesen van onweerden.

[15] Elck callengierder heeft sulck recht ende actie van garante op den vercoopere als soude ghehadt hebben den principalen coopere.

[16] Den calengierder es ghehouden (de kennisse van) zijne calainge te doen voor twee schepenen, ter presentie van den clercq ofte greffier, die danof ter registre ofte ferie nottitie zal houden, waervooren zij hebben zullen ghelijck voor een wettelijck kennisse.

[17] Denselven es ghehouden sijn partie up te legghen godspenninck, lijfcoope ende oock principalen coop, ende indien daer proces uut rijst, te namptieren in handen van de wet, oft anders es soude niet ontfanghelijc wesen, daernaer ter diffinitive, schaeden ende interesten te recouvreren, indien hij sijn callainge obtineerde.

[18] Wie naerhede biedt, ende dat hem deselve gheconsenteert es, heeft zeven daghen omme den principaelen coopere uut costen ende schaden te doene, ende dies in faulte we- sende, wort de callainge van onweerden, hoe luttel ghebreck daerinne bevonden soude wesen; hanghende welcken tijt van zeven daeghen, den coopere erfachtich blijven mach, up dat hem belieft, ofte den grondt bringhen in handen van justitie tsijnder optie.

[19] Wie in erfven gaet, es den halm oock schuldich, ende den vercoopere marckgelt, daer marckgelt betaelt moet wesen, tenwaere anders besproken

[20] Naerhede heeft stede van den lande ter heerlijcke executie vercocht in wat manie- ren dat zij.

[21] In alle allienatie van gronden van erfven, te weeten, bij coope, bij laeghe, daer goet ofte gelt in baete toegheleyt es, naerhede heeft stede.

[22] Een schuldenaer heeft recht van naerhede van alle ghetransporteerde schulden ende personele actien tzijnnen laste wesende, mits uplegghende ende fumierende den prijs bij den transportant gheprofficteert binnen veerthien daghen ende nachten naer de insinuatie wette- lijck van denzelven transport ghedaen, indien den prijs bij denselven transport ghedenom- meert staet; ende bij ghebreke van zeker ghedenommeerde prijs, mits uplegghende ende furnierende den prijs, soo, bij liquidatie, die bevonden wort te bedraghen, binnen ghelijcke veerthien, als boven; blijvende nietmin denselven calengierder op sijn gheheel omme, in ghevalle van onwaerachtige denominatie van prijse, te moghen repeteren van dezelven cession- naris tgonne bij hem callengierder te vele upgheleyt ende betaelt es gheweest.

[XI] Van contracten ende coopmanschepe.

[1] Alle contracten ter goeder trauwe ghedaen sorteren effect, tenwaere degonne ghe- maeckt in tavemen, ten wijne ofte biere, die men sal moghen wederroupen ende danof peni- teren ende scheeden binnen vierentwintich heuren (nopende; zo verde die rakende zijn) per- sonele contracten (rakende; van) schuldelijcke saecken, traditie ende leverynghe van meuble goedynghen ende waren, ofte belofte ende verbande van yet te doen, van wercke ligghende in daet ende faicte, mits doende binnen denselven tijde de behoorlijcke wete zijnnen mede- contractant, ende in sijn absentie tzijnder domicilie, ofte voor twee ghetuughen ofte der wedt, ende betalende bij dengonne die peniteert, zulcx als int ghelage op de coopmanschepe ghestelt ende verdroncken es, metten godspenninck, behoudens dat tselve ghelach nyet en excedere de twaelf ponden parisis.

[2] Nemaer, nopende de contracten van vercoopynghe, belastynghe ende dierghelijcke, rakende erfgronden, servituten ofte anderssins immeuble, sal men moghen peniteren binnen veerthien daghen naer den contracte, mits doende dinsinuatie ende debvoiren als boven.

[3] Soo wanneer tusschen eenighe persoonen ghebeurt coopmanschepe van roerende ofte onroerende goedynghen hoedanich die zijn, ende bij den contracte verclaerst wort den dach van de leverynghe, traditie ofte erfvenisse, dengonnen die de leveringhe hebben ende anveerden wilt, is ghehouden ten ghestelden daghe te gaen ofte senden ten persoone, huuse ofte woonste van dengonnen die de leverynghe schuldich es te doene, ofte ter plaetse daer- toe ghenomen, ende die daer te verzoucken ofte doen verzoucken met presentatie van ghelde ende ghereetschepe t'goet t'ontfaene.

[4] Ende bij ghebreke ofte weygerynghe van leverynge vermach, indient hij pretendeert interest thebbene, te nemene prise van de weerde van den goede, zoo die wort bevonden ten ghestelden daghe van de leverynghe, bij persoonen hemlieden dies verstaende, inthime- rende daertoe partie, (die daerinne condemneerlijck es).

[5] Zoo van ghelijcken den vercoopere oock vermach prijse te nemene, indien hij gheweest es ofte ghesonden heeft ten persoone, plaetse ofte huuse van den coopere, als vooren ende ghepresenteert de leverynghe te doene ende bij refuse van denzelven coopere, daeraff meent te profficteren.

[XII] Van vercoopynghe van besette afghewonnen gronden met renten.

[1] Den rentier ofte crediteur mach, naer de drye jaeren van de daete van de affwin- ninghe, den grondt bij subhastatie te vercoopen omme d'achterstellen ende principael, be- houdens van de pennynghen doende rekenynghe, bewijs ende reliqua.

[2] Nemaer den heere en vermach tot vercoopynghe niet te procederen.

[XIII] Van reparatie ende refectie.

Up leenen ofte erfgronden daer huusynghe ende temmeraigen bevonden worden, belast wesende met douarien ende bijlevynghe, moet den douaigier ofte bijlever in deselve refectien contribueren, naer rate van zijn jaerlijcksche profficten van douarie ende bijleven, ende in noodighe nieuwe wercken moet zulcken douaigier contribueren den vierden pennynck dat deselve wercken zullen costen a. a. En marge, de la main B: Es goet, maer sij ghestelt in rubrica 4a.

[XIV] Van ghepriviligierde schulden.

[1] Schulden gheprivilegiert hebben preferentie voor alle schultheesschers, mits die wettelijck vervolghende binnen den jaere naer den valdach; ende worden voor gheprivili- gierde schulden ghehouden alle gheldynghen die men schuldich es anden heere van Waesten ter cause van sijn rechten ende domeinen, oock mede die men schuldich is an de stede, kercke, disch, poinctynghen, settynghen ende andere pennynghen van de ghemeente; ende een jaer huusheure ofte landsheure gaet vooral, zoo oock vooral gaen besette ende gheaffec- teerde schulden ofte renten voor tcapitael ende drie jaeren verloop, up tselve beset ende gheaffecteert goet a.

[2] Deselve ghepriviligierde schulden legghen in ghereede executie, metghaders aile sallarissen van wetten, greffiers, messaigiers ende andere officieren, van de stede, zonder ander wettelijckheden daertoe te ghebruucken, nemer in ghevalle van oppositie wort bij den execu- teur partien dach bescheeden jeghens den naersten dingedach, ende inghevalle van debat, wort ghewesen voortganck van executie bij provisie ende namptissement inclus.

 

 

[XV] Van arresten ten versoucke van partien.

[la] (Van alle arresten bij den bailliu, zijnnen stedehouder ofte commis van schepenen ghedaen, moet ten eersten camerdaghe inkennen ghedaen wesen, ofte anders valt tzelve arrest ofte arresten interrupt).

[1] Arresten ghedaen zijnde, blijft de roede van justicie ghelast tot dat daeraf souffis- santen seeker ghedaen zij met poorters ofte andere upsetene persoonen, souffissant zijnde. (Indien bij toedoen, negligentie ofte culpe van den bailliu den ghevanghen ontrochte ofte tghearresteerde goet ontvremde ende de gheïnteresseerde partie hem dies beclaechde, denzel- ven bailli zoude moeten zoo doen dat hij zijn roede ontlaste ofte partie contenteerde).

[2] Omme rauwe schulden en zijn poorters nochte inwoonende in heurlieder persoon nochte goet niet arresteerlijck (binnen de stede, poorterie ofte vrijdom), tenwaere fugitive.

[3] Alle arresten, up vremde persoonen (gheen poorters ofte inwoonders wesende) ofte heurlieder goet, sullen sorteren effecte danof t'berecht voor schepen dienen sal, uutghedaen persoonen ofte heur goet van steden die men heet hansebroeders, ghelijck als sijn poorters van Meessene, Coomene, Belle ende meer andere, alwaer oock de poorters ende inwoonende deser stede niet arresteerlijck en zijn in d'eerste instantie, omme rauwe onghepreviligierde pennynghen ofte onghewijsde saecken.

a. En marge, de la main B : Sij ghelet of nyet beter en ware dese drye jaren uut te laten ofte ten mynsten te stellen zes ofte VII jaren, ende of men nyet en behoorde uut te stellen den tijdt van oorloghe.

[4] De ghearresteerde persoon ofte goet blijft in arreste tot zeker ghestelt zij, ofte ghe- namptiert onder justitie de somme daervooren t'arrest gheschiet; ende daer men gheenen zeeker ofte namptissement en vermach totter decisie van den arreste.

[5] Men is ghehouden ten versoucke van eenen ghevanghen persoon, vangenisse hou- dende, wet te doene van derden daghe te derden daghe, ten coste van onghelijcke, mits bij den verzoucker verschietende de wettelijcke rechten.

[6] Zoo wie arrestbrake committeert, boven de boete van LX lb. par. die hij verbeurt s'heeren profficte, es schuldich d'hant van justicie te redintegreren, ende soo langhe vanghe- nisse te houden, indien hij achterhaelt wort, ofte, bij faulte van redintegratie, condempnable in de schult daervooren t'arrest ghedaen es.

[7] Arresten op heilighe daghen, weeckemartdaghen nochte up persoonen commende ten uutvaerde, bruloft ofte meldynghe, kynderheffen, begravynghen ofte wettelijck dach heb- bende, tzij in oorcondschepe ofte anderssins, ofte binnen de stede ghecommen in deputatie neffens de wethouderen deser stede, en sullen sorteren, nemaer worden van onweerde, ende (costeloos, schadeloos; dienvolghende) geslaect, (tzij deselve arresten ghedaen worden uut crachte van wijsdomme ofte pennynghen ligghende in executie, ofte omme rauwe schult).

[8] Bij den arreste (tzij om rauwe ofte executable schult) ghedaen up eenich goet, wort tzelve gheaffecteert ende gheïnpignoreert totten profficte van den arrestant voor de schult bij hem ghequerelleert, in sulcker wijs dat men zulck goet niet en vermach te veran- deren, veralieneren, transporteren noch belasten in prejudicie van denselven arreste, ten- waere dat perissabel zij, in welcken ghevalle men tzelve soude moghen vercoopen telcx rechte, ende soude deselve affectatie blijven op de pennynghen, ghelijck op het ghearresteerde goet, totter decisie van de saecke; ende wort den arrestant gheprefereert voor andere, tenwaere den debiteur insolvent ende geen ander goet en hadde souffisant ten daghe van den arreste, in welcken ghevalle de naerclaghere souden concurreren pont ende pontsghelijcke.

 

 

 

[XVI] Van verhuerynghe ende verpachtynghe van huusen ende erfven.

[1] Heure van huusen, erfve ofte lande gaet voor coop, (te weten voor de jaeren danof den heuraer es in ghebruke van zijnnen heure, ende voor neghen jaren naer het expireren van de letste drie jaeren danof hij in ghebruucke es sonder meer, ende) nyetjeghenstaende deselve heure waere verzweghen bij den vercoopere, ende dat den heuraer ende pachter zijnne heure ende pacht niet hadde te kennen ghegeven voor erfvenisse.

[2] Den heuraer en vermach niet voort te verpachten int gheheele ofte deele; ende tselve doende, verbeurt zijn gheheelen pacht, indient den erfachtighen belieft.

[3] Den vercoopere, verzwijghende tlast van de heure, boet (LX; thien) lb. parisis, ende anden cooper te betaelen schaden ende interest.

[4] Een coopere coopt sijn heure doot, indien den naerhedecalengierder belieft, ne- waere veriffierende deselve heure ghedaen thebben gheweest langhen voor eenighe sprake van coope, ende niet ghedaen omme naerhede te frauderen.

[5] Alle heure van pachtgoeden daer huusynghen, sayerye, weeden, gherssynghen ende anderssins mede es gaende, moet den pachter (tcn expireren van den pacht) scheeden van eenich ghebruuck te nemen van de sayerye te Baefdaghe; ende nopende de gherssynge, en vermach die niet af te weeden dan tot Kersmesse, ende de huusynghe, scheure, stallynghen moet hij rummen te Meye in der manieren dat den erfachtighen ofte ancommenden pachter vermach in t'labeur te commen van de sayerie sdaechs naer Baefdach a. a. La traduction française comporte une dernière rubrique qui manque au texte flamand.

Droits et Loix de la ville et châtellenie de Warneton

1620

[I] De la juridiction et des droits. Warneton est située sur la rivière de la Lise entre les châtellenies d'Ipre, de Cassel, de Lille et du pays de Laleue a.

[1] Warneton est un éclissement de la comté de Flandres, fait par Louis comte de Flandres à Robert son frère, avec les droits, hautesses et souverainitez que le comte at, à charge de relief tant seule dans la Chambre Légale, en reconnoisance, au changement d'héri- tier ou autrement.

[2] Les avoué, échevins et hommes de fiefs ont l'administration et la direction de la justice, et le grand bailly l'exécution d'icelle, ayant un lieutenant, des ammans, sergeans, pri- sons et geolier à cet effect, pour ses prisonniers et pour ceux de ses vasseaux; du passé on appelloit de leurs sentences au parlement de Paris, et présentement au conseil en Flandres.

[3] La justice civile et criminèle se fait par les eschevins dans la ville, et hors de la ville en dedans les limites de la jurisdiction, ainsy qu'elle est bornée par des bornes, et la civile dans le district du Breeden Heere par toute la châtellenie où il n'y at aucun vassalage des vierschaires subaltemes.

[4] Mais la justice féodale, civile et criminèle, où il n'y at aucun vassalage, vierschaires ny bancqs subalternes, s'administre par les hommes de fiefs du bourg et château de Warneton, à la semonce et exécution du bailly; ladite justice féodale et criminel s'administre aussy par les hommes de fiefs et les baillys des vassaux, chacun selon le pouvoir de son fief, dans les limites du mesme bourg de Warneton et non pas ailleurs, même partout sur les terres de leurs seigneuries, à péril d'amende pour cause d'abus.

a. Présentez à nous, Marq de Hertoghe, chevalier, président et Jean de Blois, conseiller ordinaire du Conseil en Flandres, commissaires de la cour à ce députez, par Me Maillard Remaulz advoué et Arnoul Van den Broucke substitut-greffier de la ville et châtellenie de Warneton, assisté du procureur Colman, ce dernier d'Avril 1620.

[5] Les vassaux n'ayant pas un nombre d'hommes de fiefs ny d'eschevins pour en rendre des banqs et vierschaires complets, administre la justice dans les causes féodales et cri- minèles avec des hommes de fiefs immédiats du bourg, qui reçoivent la semonce du bailly du vassal, et avec les eschevins de Warneton en leur chambre, et tout cela à l'intervention du greffier de la ville, bourg et châtellenie de Warneton a.

[6] Les advoué et eschevins de la ville et châtellenie de Warneton ont le gouverne tout avant la châtellenie sur tous les vassalages et aussy la régie paroissiale dans la ville, bourgeoi- sie, franchise et des huit sermens tant seulement.

[7] La ville et châtellenie de Warneton est une des sept châtellenies de West-Flan- dres, qui entre et donne voix, jointement les autres, dans toutes les assemblées des états du pays de Flandres.

[8] La ville de Warneton a tous droits de ville close, droit de bourgeoisie tant au de- dans qu'au dehors d'icelle par tout le pays de Flandres et hors d'iceluy, les bourgeois, ma- nans et forains étans ainsy soumis à judicature et justice pardevant avoué et eschevins de Warneton, ensemble à l'observation des droits, loix du mème lieu, selon lesquelles leur mariages, maisons mortuaires et leurs biens se règlent, se partagent, se donnent des tuteurs à leurs enfans, se lèvent les droits d'escart sur des bourgeois qui s'en escartent, aussy sur les étrangers qui héritent des bourgeois et autrement, suivant conformément à ce qu'il se pra- tique dans des autres villes de Flandre.

[9] Les avoué et eschevins ont le pouvoir et authorité de concerter, établir et faire des loix, statuz et des règlemens nouveaux en matière de police avec conseils, le grand bailly à ce évoqué, ensemble de changer et de déroger aux vieux, dans et hors de la ville en partie ou en totalité quand bon leur semble, auxque[l]les les bourgeois et les anans sont obligez de se conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[II] Des mariages.

[1] Mariage légitime rend le sang et les biens meubles et immeubles communs, par- toit où ils soient situez ou gysans, dedans ou hors du pays de Flandres, durant la vie des deux conjoints apportez en mariage par l'un ou l'autre d'iceux, patrimoine ou acquêts ou escheu à titre de succession. a. Il y a de l'abus icy, car tous les vassaux du bourg au village de Kemmele et la Seigneurie de Grifonie n'ayans aucun banq d'eschevins. Situez en Wulverghem, font justice dans les causes civiles avec les eschevins du village de Kemmele, à sçavoir, avec le Breeder Heere a la semonce du bailly du vassal, et lorsqu'il ne commet pas un bailly, à la semonce du bailly du mesme Breeden Heere, le tout avec le greffier de Kemmele.

[2] Le mary est seigneur, maistre et administrateur de tous lesdits biens, cependant il ne peut vendre ny charger aucun fief ny héritage de la femme, ne soit que les deniers en procédans se employent en acquisition d'autres fiefs ou héritages équivalens ou qu'elle y consentisse, mais il est licite au mary de vendre ou de charger ses fiefs et héritages venu de son cotté.

[3] Le mary ne peut pas vendre ses propres fiefs ou fiefs francqs de douaire, ne soit que la femme déclarasse judiciairement qu'elle y renonce, estante à ce authorisé de son mari, selon les coutumes de la cour où cela se fairoit.

[4] La femme est sous le pouvoir et l'authorité de son mary, de sorte qu'elle ne peut ester en jugement ny y introduire cause ny faire aucunne convention vallable sans l'authorité de son mary, à moins qu'elle ne soit marchande publique, auquel cas elle peut, au fait de sa marchandise, contracter valablement et intenter procès.

[5] Lorsqu'une femme est injuriée, elle peut poursuivre la même injure aux fins de réparation, si son mary néglige de le faire.

 

 

 

 

[III] Des successions et partage entre héritiers.

 

[1] En touttes successions le mort saisit le vif habils à succéder au défunct, en se fon- dans héritiers, chacun selon sa portion héréditaire, dans tous les biens soient fiefs, cotteries ou autres.

[2] Par la diction biens, s'entend tout bien meuble, immeuble, cathel, héritage, fief, généralement tout ce qui produit du proffit ou du dommage, partout où il peut être situé dedans ou hors du pays des Flandres.

[3] Dans touttes lesquelles successions et maisons mortuaires, soit en ligne directe ou colatérale, les partages se font par têtes, branches et cottez, chacun cueillant pro rata de la parenté, sans que le plus proche exclud un plus éloigné, ne soit que le plus proche devan- cast de quatre degrez le plus éloigné en partage au défunct, auquel cas l'éloigné seroit exclu d'entrer en succession et de se fonder héritier.

[4] Mais fiefs patrimoniaux et ce qui suit la nature de fief tiennent cotté et ligne, et écheoient à ceux qui sont en droit de les cueillir selon les coutumes de la cour féodale dont tels fiefs sont tenus, sans se partager également comme les autres biens.

[5] Quiconque a des héritiers qui s'est fondé hoir, ou un survivant ou survivante qui recèle quelque bien doleusement ou des debtes ou ne les rapportent pas deuement au mont commun pour faire le partage égal,

[6] Les fiefs achetez [se] partagent comme [biens] alodiaux, et là où [la] coutume de la cour seroit contraire à cette coutume, celuy qui appréhende tel fief à tiltre de succession, devroit rapporter au mont commun à la maison mortuaire la juste valeur du même fief par estimation; que s'il n'entre pas en partage à la maison mortuaire, ou bien où sa part dans les autres biens n'égaleroit pas ladite valeur et estimation, icelle valeur et estimation sera dette à la maison mortuaire et se recouvrerat contre luy par action personnèle, comme est dit cy- dessus à l'égard des héritages, rubrica precedenti anteriore.

[7] Dans toutes maisons mortuaires les héritiers doivent donner caution tant vers le survivant, où il y at survivant, qu'envers l'un l'autre, où il n'y a pas de survivant ny survi- vante, avant la mainlevée des parties à eux appartagées, pour toutes les debtes et charges qui se pourroient trouver à la maison mortuaire, comme aussy pour en desescharger et garantir les uns les autres.

[8] Les cautions, que les hoirs et héritiers donnent les uns aux autres ou vers le sur- vivant ou la survivante, d'indemniser les uns les autres des debtes de la maison mortuaire durent en vigueur l'espace d'un an, aprez que la partage et le deschargement de la maison mortuaire est finy judiciairement et pas plus longtems, de manière que pendant le cours de la même année [le] survivant ou la survivante et tout héritier est convenible in solidum sans division ni discussion; la même année écoulée, chacun héritier, le survivant ou la sur- vivante ne sont convenible pour les debtes de la maison mortuaire que pro rata et portion héréditaire.

[8b] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[8c] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[9] Les degrez de consanguinité et d'affinité se prennent et se supputent tellement que les frères et soeurs en font le premier degré, les cousins germains le second, les cousins yssus de germains le troizième, et les arrières yssus de germain le quatriesme degré de consan- guinité, et ainsy des autres en descendant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[IV] De succession et de manières de partager entre le survivant et les héritiers du défunct de deux conjoints par mariage.

[1] Aprez la dissolution d'un mariage par le trespas de l'un ou de l'autre de deux mariez ou par divorse et séparation judiciaire, tous les biens ayans appertenuz auxdits mariez

a. Cet article est écrit en marge de l'article suivant. se partagent, moitié par moitié, d'entre le survivant ou la survivante et les héritiers du tres- passé, ou d'entre les deux conjoins, par mariage, estans séparez par divorse.

[2] Mais l'un ou l'autre d'yceux ayant esté propriétaire de fiefs patrimoniaux, en retient la propriété, et de ce qui suit la nature des fiefs selon les coutumes des lieux de leurs mou- vances, le survivant ou la survivante retenant seulement la moitié des revenuz annuelz sur les mêmes terres, sa vie durante.

[3] De même la propriété des fiefs, achetez durant mariage, suit celuy qui en at été adhérité, mais le pris et la valeur d'iceux, ainsy qu'il étoit lors de la dissolution du mariage, le doit rapporter le même propriétaire, ou, s'il étoit trespassé, par ses héritiers dans l'estat des biens, aux fins d'être partagé moitié par moitié également comme des autres biens; que si le propriétaire ou ses héritiers ne voulussent pas rapporter le même pris ou valeur au mont commun, l'autre des conjoints ou ses héritiers qui n'est pas propriétaire d'yceux fiefs achetez, les pourrat appréhender en raportant comme desus; or, arrivant que personne d'entre eux ne voulut point rapporter le même fief, il serat vendu ou partagé, si qu'ils trouveront à propos.

[4] Et où il se trouvent des héritages dans une maison mortuaire, qui selon les cou- tumes des lieux de leurs situations ne viennent pas au commun, mais tiennent cotté et ligne, et restent à celuy qui en a été propriétaire, et que cette coutume n'y pourroit pas avoir lieu et être executée, ceux qui le revendiquent telle proprieté à titre de succession à un desdits conjoints, doivent rapporter au mont de la maison mortuaire le pris et la valeur des mêmes héritages pour être partagez moitié par moitié, ainsy que les autres biens a.

[5] Si une telle personne, possèdant tels héritages apparens comme dessus, ne se présentoit pas en partage, mais demeuroit hors de la maison mortuaire avec les mêmes héri- tages, la valeur ou le pris d'yceux se recouvre contre luy, comme une dette au proffit de la maison mortuaire b

[6] Tel droit s'observerat ainst à l'égard des hoirs et héritiers entrans en partage à la maison mortuaire d'un parent trespassé et non pas d'entre et contre le mary où la femme superstite, mais entre les hoirs et les héritiers par ensemble venans à partager dans la succes- sion ou maison mortuaire. Si celuy qui n'est bourgeois quelque part, ou qui est sans aveu, termine vie par trespas délaissant quelques terres ou ce qui est reputé tel, gysant en la ville, bourgeoisie ou franchise d'icelle, le même bien ne se partagera pas entre la généralité, mais il tiendra cotte et ligne d'où il est venu; mais ceux situez dans la bourgeoisie ou franchise se partageront comme biens délaissez par des bourgeois.

[7] Au fait des gens sans aveu, les héritages et tout ce qui est reputé pour héritage tient cotté et ligne, et ne se partage pas en commun, comme dessus.

a. En marge : Dépens aucunnement de l'article disposant que ces coutumes auront lieu partout où les biens sont situez, aussi hors de cette province de Flandres. - b. En marge : Ut supra article précédent.

[8] Et là où les héritiers sont enfans de conjoints, iceux enfans héritent la juste moitié des biens tenans cotte et ligne du père ou de la mère survivant, en sorte que la même moitié ne se peut prendre, charger ny s'alièner, iceluy survivant ayant néaumoins l'usufruit et l'en- tier revenu des mesmes biens sa vie durante.

[9] Et où il se trouvera que les héritiers sont pas des enfans du défunt, mais des étrangers à son égard, le survivant retient de huit part les [cinq], dans les biens mobiliaires et les catels.

[10] Le survivant de deux conjoints retient don a de viage et le revenu annuel pour la moitié sur les héritages des héritiers du défunct, soit que les mesmes héritiers soient enfans du mariage ou non.

[11] Les enfans ayants par le partage fait contre leur père ou leur mère emporté la moitié des héritages, qui ont appertenuz à leur père ou a leur mère, en doivent rapporter la moitié au mont commun au proffit des enfans des secondes noces seulement, il vat ainsy des autres par les autres enfants successifs de noces en noces, en sorte que les enfans de toutes les noces doivent être égaux et également riches dans la maison mortuaire et succes- sion de leur père ou mère commun trespassé.

[12] Quand l'homme et la femme, conjoints par mariage, vendent des héritages ou des rentes héritières, par eux portez en mariage, plus d'un cotté que d'autre, et qu'en après l'un d'eux termine vie par trespas sans delaisser enfans procréez d'eux deux, en tel cas, celuy, soit survivant ou héritier, qui hérite et prend son héritage entier, récompenserat l'au- tre par des terres qu'il apportoit en mariage, ou qu'il at aydé à achepter durant la con- jonction, ou par argent ou par des catels, en renonçant au viage, qu'il retiendroit autrement à l'héritage, qui y est encore resté, car il doit retenir viage sur la moitié des terres et des rentes héritières qu'on luy at emporté par le partage; il en est de même au regard de la femme; mais quoyque la femme n'eut pas des terres ny d autres biens pour compenser le même viage, elle ne renoncera pas pour celà à son même viage en récompence, comme le mary, parce qu'en vente des terres le mary sçavoit effectuer sa volonté plusque non pas la femme.

[13] Le survivant emporte la moitié des héritages aquestez durant mariage, et l'héritier du prédècédé sans enfans l'autre moitié, le survivant retenant toutesfois sa vie durante sur la même moitié des héritiers.

[14] Et où héritage at été acheté avant la conjonction, et or prime été parpayé ou en partie durant icelle, il s'en fairat récompence comme dessus b. a. don, L; droit, B. - b. En marge : On peut déroger auxdites coutumes des partages entre conjoint, lors du décez de l'un et de l'autre d'iceux, par traité fait avant lien de mariage, et non pas par des contracts posté- rieurs.

[14b] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[14c] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[14d] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[15] Deux conjoints par mariage peuvent avantager les uns les autres, aprez le mariage célèbré, de usufruit d'une partie, même de la meilleure, s'il y étoient plus d'une partie, pro- priétairement sans plus; le viage prend fin par le trépas du survivant, pourveu que la même partie, sur laquelle l'avantage se fait, ne passe pas en revenus annuels les deux tiers de moitié des biens écheuz aux héritiers du prédécèdé a

[16] Il est aussy licite aux conjoints comme dessus d'avantager les uns les autres de toutes bagues, habits et joyeaux servans aux chef et corps du survivant, si l'on ne trouvoit pas que cela soit stipulé par contrat de mariage b

a. En marge : Loquatur [si] cet article s'entend aussi à l'égard des maisons mortuaires où les biens se par- tagent moitié par moitié, quod non videtur. - b. En marge : Cet advantage paroit excessif aux commissaires, mais qu'il suffiroit de parler d'un honnète joyeau selon les qualitez des personnes, car il se trouveroit le moyen d'avantager, l'un l'autre fort avantageusement par l'acheter de quantité de beaux joyeaux et des bagues précieuses, joint que l'article précèdent porte aussy de pouvoir avantager l'un l'autre d'usufruit.

[17] Toutes donnations faites en faveur et pour avantager pendant la recherche en mariage, par dons de transports, contracts anténuptiaux ou autrement aux enfans de l'un ou de l'autre qui ne sont pas procréez du même mariage, ou bien d'aucuns de la parenté dans le quatrième degré de l'un ou de l'autre, sont censées et reputées également comme si c'estoient des avantages fait par et à l'un l'autre de conjoints; tels transports et avantages sont de nulle valeur, or, arrivant que les héritiers du prédécèdé ne sceussent parvenir à la restitution des mesmes parts données, ils en seront récompensé des biens du survivant et con- tre luy par action personnèle, à concurrence de la part qui leur auroit appartenue dans les parties données et avancées.

[18] Père et mère conjoints par mariage et n'estans pas séparez, succèdent à leurs enfans, mourans sans descendans, procréez de leurs corps, à l'exclusion de tous autres ascen- dans.

[19] Père ou mère vivant hérite la moitié des biens de leur dernier enfant, défuntes sans enfants, préférablement aux héritiers collatéraux du même enfant.

[20] Au trépas du mary ou de la femme, le survivant ne peut renoncer à la maison mortuaire du prédécèdé, lorsqu'il n'y a personne qui se présente comme hoir et héritier du défunct, mais il demeure madelare ou madelaresse en bien et debte de la même maison mortuaire, tant et si longtemps qu'il n'y aurat personne qui se serat fondé héritier de père et mère et aurat entré à faire partage.

[21] Mais, au contraire, la femme survivant peut renoncer à la maison mortuaire moyen- nant abandon de héritages, cathels, patrimoniaux et acquetz, et les abandonner au proffit des créanciers, à la réserve tant seulement de l'habit à son chef et corps, servant lors de l'enter- rement du prédècédé, et en abandonnant pardessus ce, son viage sur les fiefs de son mary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[V] Des successions venantes des batards.

[1] Personne n'est censé bâtard de mère ou du cotté maternel; aprez, ceux qui vien- nent du cotté maternel et sont parens, sont capables d'hériter les biens d'un bâtard défunt.

[2] Un batard participe de la franchise et de la bourgeoisie de sa mère, et ne pas de cel- les de son père.

[3] Mais un bâtard, juridiquement légitime ou autrement, devienne habile à hériter les biens de son père, et partant, il suit la franchise et la bourgeoisie de son père, et non pas celles de sa mère a.

[4] Un bâtard qui n'est pas légitime, mourant sans hoir de son corps, les héritiers de a. En marge : Roye, vient ci-après. son cotté maternel héritent seulement la moitié de ses biens, et le seigneur l'autre.

[5] Les biens d'un bâtard légitime se partagent par héritiers du cotté paternel et mater- nel, moitié par moitié, où il n'y a pas des enfans légitime.

[6] Lorsqu'une femme a un enfant hors mariage et qu'elle marie en aprez et vient en avoir encore un ou plus autres enfans du mariage, les enfans, tant ceux qui sont nez hors de mariage estant batars, que ceux nez de mariage, hériteront les biens et les héritages venans du cotté de leur mère également; de même les héritiers qui luy sont parens de son cotté maternel, luy succèderont, et l'enfant bâtard d'une fille mariée partagerat dans les biens de son ayeul, aprez le trépas de sa mère, et ainsy en tout autre degré représentant sa mère en matière de succession, et ce aussy bien en fief que dans des héritages; mais les bâtards n'héritent rien du cotté du père, tant que le vice de bâtardise ne soit finy; ainsy jaçoit que deux frères bâtards eussent des enfans légitimes du cotté et d'autre, cousins germains, parens l'un à l'autre, ils n'hériteront pas du défunct, d'autant que la bâtardise n'étoit pas encore pur- gée, et qu'elle finit or primes au plein degré des issuz de germain a.

[7] Item, lorsqu'il arrive que de deux ou trois bâtards, tous d'une mère, l'un d'iceux termine vie par trépas, délaissant du bien, la mère encore vivante, ses frères et ses soeurs encore vivans, hériteront des biens par luy délaissez, soit meuble ou autre aquêt, la juste moitié contre le seigneur, nonobstant que la mère soit encore en vie et que les biens du bâtard ne soient pas vennuz d'elle.

[8] Bâtards ne prennent et ne baillent pas paix fait à partie du cotté du père, mais bien du cotté de la mère.

[9] Toute paix à partie, deue aux parens et aliéz pour cause d'homicide, avec les dépens, se partage comme de l'argent à la maison mortuaire, aussy bien au proffit de la veuve que des enfans ou d'autres héritiers, dont le principal des appaiseurs aurat d'avant-part dix livres parisis sans plus, quand même il seroit conditionné autrement par la convention b.

[10] Un seigneur de cour féodale ayant l'avoir de bâtards dans le district de la jurisdic- tion, où un bâtard a finy ses jours, sans délaisser hoir legitim procèdé de son corps, at la moitié de tous ses biens situez et trouvez sous sa jurisdiction et seigneurie, moyennant payer les debtes du deffunt, les funérailles, les offices de l'église et autrement, à proportion de ce qu'il proffiterat.

[11] Si un bâtard avoit des chevaux, des vaches, des veaux, des moutons, des cochons ou d'autres besteaux, allans paturer journalièrement hors de chez luy sous des autres seigneuries que là où il demeure, et revenant au soir, jaçoit que les mêmes bêtes ou autres ses meubles ou cathels soient transportez, arrètez ou detenuz sous une autre seigneurie, ce nonobstant ils appertiendront au seigneur féodal, sous la juridiction duquel le bâtard demeuroit lors de

a. En marge :Loquatur si ceci n'est pas préjudiciable au seigneur et comment il s'observe à Warneton, puisqu'il est contraire aux coutumes générales du pays. - b. En marge : Sont portez au chapitre général du partage. son trespas; mais les avestures, debtes actives, terres et autres cathels appertiendront au sei- gneur de la cour féodale, sous la jurisdiction duquel ils seront lors du trépas du bâtard, à charge aussy de payer debtes et autres, comme dessus.

 

 

 

 

 

 

 

 

[VI] Des orphelins et du pouvoir de père et mère sur leurs enfans.

[1] Père et mère survivant est obligé de dénoncer leur maison mortuaire et de faire mettre leurs enfans en tutèle, choisir des partageurs pour faire des esclissemens et des par- tages, ensemble de rapporter les biens endéans les quarante jours ensuivant le trépas, à péril de dix livres parisis d'amende, ne fût qu'ils eussent obtenu de ceux de la loy une prolon- gation à cet effect.

[2] Les tuteurs sont obligez selon ancien usage de rapporter, jointement le survivant, tous les biens par écrit, le premier jour des playds, vulgairement den camerdach, affin de les faire enregistrer à la garde orphelène, tant de fiefs, héritages que cathels.

[3] Lesquels cathels s'estiment à pris d'argent et se laisse au père ou à la mère, qui sont obligez d'en donner caution, pourveu qu'ils tiennent les enfans sur les revenuz des biens.

[4] Père ny mère ne proffitent rien des revenuz des biens écheuz aux mineurs, aprez les trespas de leur père ou mère prédécèdé, que par ordonnance des avoué et échevins, les parens et aliez à ce préalablement évoquez.

[5] Des biens dévouluz aux mineurs aprez le trespas du propre père ou de la propre mère d'iceux, dit en thyois vraemgoet, père et mère doivent tous les ans rendre compte des deniers et revenuz en escheuz.

[6] Par la diction de vraemgoet, s'entend tout bien, fief, héritage, cateil ou autre, qui est écheu aux enfans par le trépas d'un des parens du même enfant, aprez que le père ou la mère fu décèdé, ensemble les biens advenuz aux enfans par donnation, transports ou autres, tant aprez la mort du père ou de la mère que du vivant du père et de la mère.

[7] Les tuteurs sont obligez d'acheter des rentes avec l'argent des mineurs, endéans les six semaines de la date que les deniers auront reposé entre leurs mains, à l'advenant de six pour cent par an, ou de les consigner entre les mains des échevins comme chef-tu- teurs pour s'excuser du non-employ, à péril qu'aprez l'écoulement du même terme, les mêmes deniers couriront à fraiz d'intérest à la charge d'iceux tuteurs, et néaumoins d'être contraints par exécution à y porter les mêmes deniers ou les employer, sur des assurances.

[8] Les tuteurs faisans employ de deniers pupillaires se fairont assurer des cours et du principal sur hypothèque suffissante, à péril de reffondre dommages.

[9] Si les tuteurs du cotté paternel et maternel n'agissoient pas bien, le seigneur et les gens de loy y pouront pouvoir et établir une troizième personne capable de gouverner les mineurs, moyennant sallaire raisonnable à discrétion.

[10] Les tuteurs seront tenus de rendre compte tous les ans pardevant les avoué et échevins, à la semaine devançant immédiatement la Pentecotte, à sçavoir lundy, mardy et mercredy, lesquels advoué et échevins entendent alors tous les ans, tant seulement, les comp- tes des biens dévouluz aux mineurs, où il n'y a ny père ny mère.

[11] Le père ou la mère garde les enfans durant leur minorité, soit qu'ils soient entre- tenus par leur père ou par leur mère, ou non; mais s'ils se tiennent ailleurs de la volonté et du consentement du père ou de la mère, le gain, que les mêmes enfans pourroient faire hors de la maison de père ou de mère, demeure privativement au proffit d'iceux enfans mineurs.

[12] Par dessus tout quoy le père et la mère sont obligez d'instruire les enfans et de leur apprendre un stil, le tout selon l'état et la qualité de la personne, auquel effect les avoué et échevins, à faute de revenuz suffissans, pourront y fournir quelque chose, tout à discrétion.

[13] L'un des tuteurs passant de vie à trespas, le contuteur est obligé d'en donner con- noissance à l'advoué et aux eschevins de cette ville, et de demander un autre endéans les six semaines, pour le premier compte, à péril de trois livres parisis d'amende.

[14] Le plus proche parent du défunct devient tuteur, s'il est capable, si ne pas, le plus proche parent capable, quand même il seroit forain, pourveu donner caution suffissante de son administration et s'obliger à ester ici en jugement et faire élection de domicile.

[15] La charge de la tutèle cesse par la mort des orphelins, par mariage, par professe en religion, par l'avancement à quelque dignité d'office ou promotion ou par l'âge de vingt cinq ans.

[16] La tutèle cesse aussy à l'émancipation, à sçavoir, lorsque les orphelins sont déclarez capables de disposer des revenuz de leurs biens.

[17] Les orphelins étans à leur bien, les tuteurs sont obligez de rendre compte et ren- seignement de tous les biens d'iceux, endéans la quinzaine, à péril d'y être contraints par exé- cution réèle et de forfaire l'amende de trois livres par.

 

 

[VII] Des droits d'ascart.

[1] Les échevins et greffiers peuvent, pour conserver le droit d'escart de la ville, aller dans toutes maisons mortuaires, jaçoit mêmes qu'elles seroient situées hors des banlieus d'icelle en d'autres places, prendre par inventaire tous les biens y trouvez, fermer et cachet- ter les coffres et les garderobbes, au droit d'un chacun.

[2] Ce qu'a lieu aussy, quand même un bourgeois de Warneton embrasseroit une autre bourgeoisie, et qu'il y finiroit ses jours.

[3] Celuy qui seroit trouvez avoir fait infraction et ouvert les mêmes coffres ou garde- robe, sans l'intervention de ceux de la loy ou sans la connoissance des avoué, échevins et du trésorier, ou les transporta à autre endroit de tel maison mortuaire, fourfaira l'amende de soixante livres parisis, et serat obligé de rendre les mèmes biens, et subirat telle correction arbitraire qu'il appertiendrat.

[3b] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[3c] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[4] Que s'il s'y trouvoit plus de biens que des debtes, fraiz loyaux déduits, il serat permy aux mêmes héritiers de partager les autres biens afin que le même boni parvienne au juste héritier, bien entendu que celuy qui prétend d'hériter, doit donner bonne caution pour sa quote-part, durable une année aprez partage fait, autrement il ne seroit capable d'hériter.

[5] Tout forain de la ville et nulle part bourgeois, héritant les biens d'un bourgeois, doit droit d'écart à la ville, à sçavoir dix huit sols parisis à la livre de gros, bien entendu que le survivant de deux conjoins ne paye aucun droit d'écart.

[5b] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[6] Un étranger, n'étant bourgeois et vendant héritage, situé dans la ville, bourgeoisie et francise, doit payé droit d'écard du prix de la vente; il doit aussy payer semblable droit à cause des rentes toutes les fois qu'il en charge ses biens.

[7] Un étranger ou une personne nulle part bourgeois ayant chargé son bien et en payé droit d'écard, et vendant son bien en aprez, rabatterat à la vente autant qu'il a payé de droit d'écart auparavant à cause des réalizations.

[8] Quiconque viendrat demeurer et resterat en la ville de Warneton l'espace de trois ans et y fait trafic de bourgeois, serat exempt de droit d'écard, et pourrat départir de la ville sans le payer des aquetz ou meuble apportez en icelle ville.

 

 

 

 

 

 

 

[VIII] Des maisons mortuaires obérées.

[1] Arrivant qu'aprez les trespas de l'homme et de la femme, nul se fonde héritier à la maison mortuaire par peur de debtes, le bailly et gens de loy en prendront connoissance au droit d'un chacun, mettrons les biens par inventaire, évoqueront les créanciers, visiteront les registres et les triages et fairont payer aux créanciers par curateur, les debtes privilegées tousjours préférablement.

[2] Que s'il s'y trouvait plus de biens que de debtes, les fraiz judiciaires payez préféra- ment, les autres biens seront accordez aux mêmes héritiers pour les partager afin que le même bien retourne au vray héritier, bien entendu que celuy qui prétend de partager, doit donner la caution pour sa parte, le mème cautionnement dure un an aprez le partage finy, autre- ment il ne seroit pas admis à partager, ou au défaut de donner caution, le biens resteroient entre les mains du curateur.

 

 

[IX] De testamens et de donnations.

[1] Institution d'héritier universel ny particulier par testament ny d'entre vifs n'a lieu; mais tous ceux, qui sont parens consanguins et aliez du défunt, viennent à la succession, tellement qu'à son trespas ils sont saisiz et adhéritez de la succession générale, en se por- tant comme héritiers par déclaration, appréhension de biens et autrement, par où s'entend qu'ils viennent à la succession pour se fonder héritier jointement autres cohéritiers.

[2] Où institution d'héritier se trouve faite par le défunct, la mème institution aurat seulement force et vigueur de donnations d'antre vifs ou comme leg et donnations pour cause de mort, et partant demeurera sujette à être règlé à deux tiers de trois ou autrement des biens du défunct, meubles ou immeubles, selon qu'est déclaré cy-aprez, à l'égard des don- nations.

[3] Testamens et dernières volontez ne se peuvent faire ny être tenuz pour vallables, s'ils ne sont faits par le défunct, estant en bon sens, mémoire et entendement, écrit de sa propre main et signature,ou pour le moins pardevant deux échevins à ce spécialement appel- lez avec leur greffier à effect que le tout soit rédigé par écrit, et aprez lecture en faite au testateur par les mêmes échevins et greffier être signé, ou pardevant notaire présens quatre témoin qui doivent signer tous quatre jointement le notaire, aprez lecture faite du testament au testateur.

[4] Personne ne peut avoir donnation testamentaire et part dans la succession, mais voulant devenir héritier, il devroit laisser entrer la donnation au mont commun. a a. En marge: Loquatur touchant ces mots tranchez, s'il ne seroit pas bon de mettre, que le testamenteur ne pourra rien légater par testament aux enfans de ses héritiers en ligne directe, aussy collatérale.

[5] Tous ce qui ont degré d'hoirie, pourront s'abstenir de partager sans remettre don- nation en mont commun, lorsqu'il leur paroit qu'ils ont en plus en don que ne sçauroit porter leur part dans la succession, attendu que personne n'est forçable à entrer en partage.

[6] Donnations faites par père, mère ou par autrehuy, tel que ce soit, en avancement de mariage, par des contracts en passez juridiquement pardevant notaire ou sous signatures des parens et aliez ayant été presens aux traitez des mariages, sortent leur effect et sont de valeur, tant au regard des fonds d'héritage, biens meubles et immeubles, cathels ou autre- ment, de quel nature ou qualité ils puissent être, et où les mémes héritages puissent estre situez où gisans, sans qu'il soit besoin de faire aucuns oeuvres de loy espéciales ou solemnitez particulier de adhéritance à cet effect pardevant les juges des lieux où les héritages puissent être situez; mais le même contract et mariage adhéritent, ipso facto, excepté aux fiefs, à l'égard desquels on se règlerat selon les cours féodales dont ils sont mouvans.

[7] Mais des autres donnations, ou celles d'entre vifs, à l'égard des biens immeubles, ne sortent aucun effet et sont invalides, si la tradition ne s'en fasse par oeuvres de loy avant le trépas du donnateur sous le seigneur dont les fiefs donnez relèvent.

[8] Quand aucunnes donations de fief ou donnation d'héritage ou d'action réele se font à des tables de pauvres, des hospitaux ou à des margueliers, ou si quelqu'un se coloque dans des hospitaux ou dans convens en y portant des héritages, les mémes couvens, églises et hospi- taux, auxquels telles donnations sont faites, n'en seront pas propriétaires sans recevoir le werps juridiquement, et néaumoins devra vendre les mesmes endéans l'an, ou à faute de ce, les seigneurs des lieux, où telles terres sont située, les fairat vendre au fraiz et dépens de ceux qui seront en demeure de ce faire, lesquels deffaillans fourfairont soixante livres par. à recouvrer sur les deniers de la vente; or quant à celles données par testament ou dernière volonté, les- dits couvens, églises et hospitaux les doivent revendre endéans l'an qu'ils en ont eu connais- sance et qu'ils en sçauront prendre possession, à péril comme dessus.

[9] Personne ne peut donner ny transporter quelques biens par donnation ou don d'entre vifs ou par dernière volonté qu'à concurrence de tiers de ses chevances, et si elle étoit plus grosse, elle se retiendrat à la méme proportion, et sous la donnation du même tiers et deux parts respectivement seront compris aussy les fiefs, bien entendu que l'héritier n'est pas pré- cisément conpulsible d'éclisser ou d'assigner le tiers ou les deux tiers des fiefs ou des fonds d'héritages, mais il peut passer parmy compenser le donnataire, si bien que les héritiers devront avoir et retenir les deux tiers des biens patrimoniaux et le tiers des aquetz.

[10] Toutes donnations faites conditionnèlement, les conditions étantes avenues, les hé- ritiers fairont aussy effectuer la donnation, et la chose donnée restera entre les mains des héritiers et les profits en procèdant leur appertiendront jusques alors.

[11] Les donnations testamentaires et de dernière volonté se doivent fournir avant que les héritiers partagent ou transportent quelques biens de la maison mortuaire; et sur la plainte des donnataires et des légataires seront établiz des exécuteurs du testament ou der- nière volonté par les gens de loy, si tant est que le deffunct n'en ai pas nommé, pour régir et administrer les biens communs et l'hérédité du défunt aux fins d'accomplir et d'effectuer les mesmes legs et donnations; que s'il étoit besoin, quelque partie de l'hérédité ou de la suc- cession se vendra à cet effect par octroy de ceux de la loy, et la tradition et le werp s'en donnerat aux acheteurs, de laquelle administration les mêmes curateurs sont obligez de rendre compte judiciairement, les héritiers à ce évoquez.

[llb] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[12] L'on ne peut pas advantager un des enfans plus que l'autre au moyen de luy don- ner une plus grande portion en la succession.

[13] Si le donnataire préted d'hériter, au cas les biens soient meubles ou portables. dont il est advantagé par le père et la mère conjointement, il en doit rapporter la moitié au mont commun, aprez la disolution du mariage des donnateurs, et l'autre moitié lors du dernier trespas d'iceux, ou il doivent s'abstenir du partz tant que les autres frères et soeurs, ou leurs enfans par représentation, ayent emporté des biens équivalens.

[14] Un enfant, donnataire d'un fief, doit le rapporter à la maison mortuaire du donna- teur, dont il est venu, ou s'abstenir de partager jusques à ce que les autres cohéritiers en soient récompensez, excepté le fils aisné quant aux fiefs patrimoniaux, qu'il peut garder, comme font aussy tout ainez des héritiers, d'avant part, et les emporter tant à titre de don- nation que de succession, pour telle portion et quote part que luy vient en sa qualité d'ainé dans tels fiefs, selon les coutumes de la cour féodale, et pardessus ce il peut encore venir par- tir jointement cohéritiers dans les autres biens délaissez.

[15] De tous lesquels rapports faits au mont commun, que les héritiers ou les héritiers des héritiers doivent faire des donnations testamentaires ou d'entre vif, les mémes absten- tions et rapports viennent au proffit des héritiers conjointement, et non pas au proffit du survivant ou de la survivante en particulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[X] De deshéritances et adhéritances, ensemble de ratrait.

[1] De tous les héritages qui doivent rentes en bled, vulgairement coorenrenten, aux seigneurs, situez dans les districts de la bourgeoisie et de la franchise, comme aussy toutes les terres, qui sont de l'étendue du Breed Heere, les deshéritancces se font à la semonce du bailli et à la connaissance des échevins; et de telles terres le seigneur a droit de loz et vente, à scavoir, quinze sols par. à la livre de gros; et sur les terres et héritages situez hors de la ville et bourgeoisie sous la châtellenie de Warneton, et où l'on observe les coutumes et les statuts de Warneton, les adhéritances se font à la semonce des baillis des seigneuries res- pectives, dont les terres dépendent, et à la ccnnaissance ou jugement des échevins de la même seigneurie respective, payant droit de loz et vente, selon qu'est porté par le pouvoir et la dénombrement de la seigneurie particulière

[2] Et à l'égard des terres ou héritages, situez dans les bornes de ladite bourgeoisie et franchise, non subjetz à des coorenrentes envers le seigneur, l'adhéritance se fait, présens l'advoué, privative, sans semonce, sans payer droit de loz et vente des terres et héritages gy- sant hors de la ville, bourgeoisie et franchise sous la châtellenie de Warneton. Et où l'on observe les coutumes et les statuz de Warneton les adhéritances se font à la semonce du bailly des seigneuries respectives dont les terres sont subjettes, et à la connoissance et juge- ment des échevins des seigneuries, et payent droit des loz et ventes conformément aux pou- voirs des mémes seigneuries.

[3] Les acheteurs et les vendeurs sont respectivement obligez de venir à la deshéritance et adhéritance endéans la quinzaine de la date du contrat, au moins le premier jour des playds ensuivant, à péril de trois livres par. d'amende contre celuy qui en seroit défaillant, réservé qu'il seroit autre conditionné par contract.

[3b] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[4] Celuy qui recèleroit quelques ventes, est obligé d'en indemniser la partie intéres- sant ad arbitrium boni viri, et forfairat l'amende de dix livres par.

[5] Mais celuy qui vend de son bien ou de ses terres, avec les charges d'icelles en dûes d'ancienneté, ne serat pas subjet à amende.

[6] Il y a ratrait de linages, ratrait de communion ou d'enclavement et ratrait en faveur de tout bourgeois ou manant de la ville et châtellenie à l'égard des fonds d'héritages ou de rentes héritières réalisées sur des fonds d'héritage, pourveu que le même ratrait se calenge avant l'adhéritement qui se donnerat aprez trois publications à l'église de quinze à quinzaine, exceptez mineurs et expaïsez, qui peuvent venir endéans l'an; et la même adhéritance se faisant sans criées d'église au préalable, le ratrait se pourrait prétendre endéans l'an de la même adhéritance, le tout conformément a l'édit perpétuel de l'an 1611 et selon l'interprè- tation en suivie, bien entendu que ratrait lignager aurat lieu à l'égard des fiefs, mais nullement ratrait de communion ny d'enclavement ny de bourgeois.

[7] Quant aux ventes des fiefs, pourveu par le ratraiant fixer sa calenge, pendant le terme de quinzaine aprez la troiziesme publication, durant le jour des playds ensuivant comme dessus.

[8] Ratrait du chef de parentage ou d'alliance a lieu et s'en peut prétendre par un calengeur, parent au vendeur dans le quatriesme degré, comptant et supputant sur pied déclaré cy-devant sous la rubrique des successions.

[9] Au fait de calanger héritage par ratrait lignager, le plus proche parent capable à succèder sera préfèré; et en ratrait de communion ou pour cause d'enclavement, le calengeant ratrait du chef de communion serat préfèré à celuy qui a des terres enclavées; et celuy qui a des terres y enclavées, serat préfèré à celuy qui prétendrat de ratraire la vente sous prétext qu'il est bourgeois ou manant, également comme le vendeur.

[10] L'acheteur et le ratraiant étans parens au vendeur en pareil degré, à sçavoir tous deux du cotté paternel ou maternel, le ratraiant n'aurat que la moitié du fond et des cathels achetez.

[11] On ne peut prétendre ratrait de l'achat des terres, s'il ne prend aussy à même titre l'achapt entier de toutes les parties comprises par l'achapt, supposer que les mêmes parties resorttissent de diverses seigneuries et qu'il en soient fait diverses adhéritances, à moins qu'il plut autrement à l'acheteur.

[12] En matière de ratrait du chief de consanguinité, s'il y en a plusieurs ratrayans, celuy qui vient du lez et cotté, dont l'héritage a été dévoulu à l'acheteur par tête et succes- sion, est préfèré aux autres calengeurs, qui viennent de l'autre cotté et ligne; comme parens en pareil degré, ils proffiteront du même ratrait également, comme ils en proffiteraient à titre de succession ou de partage.

[12b] [Le texte de cet article manque dans le manuscrit].

[13] Quiconque ratrait et ne le poursuit pas ou en déchoit, encoure l'amende de trois livres par. au proffit du seigneur.

[14] Tout calengeur de ratrait est obligé prendre adhéritance luy même en personne, puisqu'il n'est licite à personne de ratraire un fond pour autrehuy, à péril que la calenge serat déclarée de non valeur.

[15] Tout calengeur a tel droit et action de garrand comme le vendeur, que l'acheteur même auroit eu.

[16] Le calengeur est tenu de donner connoissance de sa calenge pardevant deux éche- vins à la présence du greffier ou clerq qui en tiendrat note au registre ou sur le rôl, lesquels auront pour ce devoir un droit de connoissance judiciaire.

[17] Le même calengeur est tenu de rendre à sa partie le denier à Dieu, la carité et les marchet principal, ou de les consigner entre les mains des gens de loy, s'il se meut proces au sujet d'icelle; autrement il ne sera recevable en aprez à prétendre des dommages et intérest, s'il a obtenu gain de sa cause au diffinitif.

[18] Celuy qui ratrait marchet, et le ratrait luy étant acordé, a sept jours pour mettre cependant le principal acheteur hors de despens et des dommages; que s'il est en demeure de ce faire, la calenge est de non valeur, pour tant soit peu de manquement qu'il s'y rencon- trerat; durant lequel terme de sept jours l'acheteur peut rester propriétaire, s'il luy plaist, de la chose achetée, ou remettra le fond entre les mains de la justice, à son choix.

[19] Celuy qui demande d'estre adhérité, en doit payer les droits, et le vendeur doit payer loz et vente au seigneur, où il en est deu, à moins qu'il ne soit conditionné autrement.

[20] Ratrait des terres vendues sous clausule d'exécution tranché a lieu en toute telle manière que ce soit.

[21] Le ratrait at aussy lieu en toute aliènation des fonds d'héritages, à sçavoir par achapt, permutation, où se donnent des terres ou de l'argent de retour.

[22] Un débiteur est en droit de ratraire toutes debtes et actions personnèle[s], transpor- tées à sa charge, moyennant de payer et renfournir le pris proffité par celuy qui a fait le transport, et cela endéans quinze jours et autant de nuits aprez la signification faite du même transport juridiquement, si aussi que le même prix y soit exprimé par le même transport; or au deffaut de l'expression de certaine somme [par] le même transport, moyennant payer et fournir le pris ainsy qu'il sera trouvé porter par liquidation endéans semblable quinzaine comme dessus, le même ratraiant estant néaumoins en entier de répèter du même cession- naire, en cas de non véritable expression de pris, ce que le ratraiant aurat trop payé et fourny.

 

 

 

 

 

 

 

 

[XI] De contracts et de marchandises.

[1] Tous contracts faits à la bonne foy sortent effect, ne soit qu'ils fussent faits en cabarez, au vin ou à la bierre, que l'on pourrat retracter et en resélir endéans les vingt quatre heures, si avant que ces contracts sont personnels, concernant choses obligatoires, tradition et livrance de biens et de denrées mobiliaires, ou promesse et obligation de faire quelque chose qui consiste en oeuvre et en fait, moyennant en faire la signification endéans le même terme deuement à celuy avecque lequel il a contracté et, pour son absence, à son domicile ou par- devant deux témoins ou à la loy, et à charge de par celuy qui recule du contract, payer ce qu'il a mis ou bu dans l'écot ou sur la marchandise, ensemble le denier à Dieu, pourveu que le même écot ne passe pas les douze livres par.

[2] Mais, au regard des contracts de ventes, oppignorations et autres semblables, con- cernant héritages, servitudes ou autrement immeubles, on pourra s'en départir endéans la quinzaine de la date du contract, moyennant en faire la signification et les devoirs comme dessus.

[3] Lorsqu'entre aucunes personnes se fait de la marchandise des biens meubles ou im- meubles, tels qu'ils soient, et que le jour à en faire la livrance, tradition ou adhéritance est fixé par le contract, celuy qui prétend d'en avoir et recevoir la livrance, est obligé d'aller ou d'envoyer au jour marqué à la personne, maison ou domicile de celuy qui doit livrer, ou sur le lieu désigné à cet effect, et d'y requérir ou faire requérir la livrance avec offre de les payer, et des apprets pour recevoir la marchandise.

[4] Et au deffaut ou par le refus de la livrance, il peut, s'il estime d'y avoir intérest, faire priser par des expers la valeur de la marchandise, ainsy qu'elle se trouve le jour fixé pour en faire la livrance, en signifiant partie à cet effect, laquelle y est condemnable.

[5] Le vendeur est aussy en droit de faire faire semblable estimation, s'il s'est trans- porté ou s'il at envoyé la personne au domicile de l'acheteur, comme dessus, et fait offre de livrer la marchandise.

 

 

[XII] Des ventes d'héritage decrétez pour rentes réalisées sur iceux.

[1] Il est licite au crédirentier, aprez trois ans de la date de l'éviction, de vendre le fonds par subhastation pour les arrièrages et le capital, moyennant rendre compte et ren- seignement des deniers.

[2] Mais le seigneur ne peut pas procéder à la vente.

 

[XIII] De réparations et réfections.

Sur les fiefs ou fonds d'héritages, où il a des édifices et charpentage qui sont chargez de douaire et de viage, le douarier ou viagier doit contribuer dans les réfections d'iceux, à rate de ses proffits annuels du douaire ou viage, et dans les nouveaux ouvrages nécessaires tel doua rier doit contribuer le quatrième denier du montant de la dépence des mêmes ouvrages a a. En marge : Est bon, mais qu'il soit renfermé dans la quatrième rubrique.

[XIV] De debtes privilègés.

[1] Les debtes privilègées sont préférées à tous créanciers, pourveu les poursuivre judi- ciairement endéans l'an de l'eschéance; les deniers que l'on doit au seigneur de Warneton pour cause de ses droits et domaines, sont réputez debtes privilègées, comme aussy ceux que l'on doit à la ville, à l'église, à l'établissement des pauvres, tailles et assietes et autres deniers de la généralité, comme aussy une année de loyer de maison ou de terre vont devant tout, de même que rentes et charges réalisées pour le capital et trois années de cours, hypothèquées sur les mêmes terres. a

[2] Les mêmes deniers privilègez ont exécution tranchée, comme aussy tous sallaires de gens de loy, de greffier, des messagers et d'autres officiers de la ville sans devoir user d'autres formalitez de justice à cet effect; mais en cas d'opposition, l'exploiteur luy donne assigna- tion pour le premier jour de plays, et en cas de débat s'ordonne d'outrer l'exécution par provision jusques à consignation inclusivement.

 

 

[XV] Des arrettemens à la requette des parties. [la] [Le texte de cet article manque dans la traduction].

[1] Arrettement estant fait, la verge de justice en demeure chargée tant qu'il se donne caution suffissante pour le mème arrettement, soit avec la personne d'un bourgeois ou d'un autre manant à suffire. S'il arrive que par le fait, la négligence ou par la coulpe du bailly le prisonnier s'évadasse ou que la chose arrettée fusse soustraite, et que la partie interessée en portasse ses plaintes à loy, le mème bailly devroit faire en sorte qu'il en deschargeasse la verge de justice ou qu'il en contentasse partie.

[2] Les bourgeois ny les manans ne sont pas arettables en leurs personnes ny biens dans la ville, bourgeoisie et franchise, pour debte non reconnue en jugement, à moins que le débiteur fusse fugitif.

[3] Tous arretz dressez sur des étrangers personnèlement, n'estant ny bourgeois ny manans, ou sur leurs biens, sortiront effect, dont la connoissance appertiendrat aux échevins, sauf sur des personnes ou sur des biens appertenans aux hansebroeders, qui veut dire bour- geois et manans de villes associées, tels que sont les bourgeois de Commines, de Messine, de Baillieul et de plusieurs autres lieux, où les bourgeois et les manans de cette ville ne sont pas arrettables en première instance pour deniers non privilègez ou pour cause non jugée. a. En marge : A considérer s'il n'iroit pas mieux de laisser les trois années derrière ou de mettre six ou sept années, et si l'on ne devroit pas excepter le tems de guerre.

[4] La personne ou le bien arretté tient pied d'arrest jusques à caution donnée ou con- signation faite sous la justice, à proportion de la somme pour laquelle l'arrettement a été dressé; et là où l'arresté ne scait pas trouver caution à consigner le prétendu, l'arrestement tient jusque à la décision de la cause.

[5] On est obliger de plaider de tiers jour en tiers jour à la requeste d'un arretté détenu en prison, aux fraiz et despens du tort, pourveu que le requérant de l'arrêt déboursse les droits de cour.

[6] Celuy qui force son arrest, doit pardessus l'amende de soixante livres par. qu'il encourre au proffit du seigneur, rédintégrer la main de justice et garder prison jusques à la satisfaction de sa redevance, ou à faute de rédintégrande est condemnable à la debte, pour laquelle l'arrestement a été fait.

[7] Les arrettemens qui se font par jours de festes, de marchez ou sur des personnes venuz aux obsèque et funérailles, noces ou aux mariages, pour tenir l'enfant sur le fond de baptème, à l'enterrement d'un défunct, ou ayant assignation judiciaire soit pour déposer ou autrement, ou étant en députation jointement les gens de loy de cette ville, [sont nulz].

[8] Par l'arrest dressé pour debte non reconnue ou exécution sur du bien, le mème bien arretté s'affecte et s'oppignore au proffit de l'arrettant, à concourrance de la debte par luy prétendue, si bien que l'on ne peut permuter, alièner, transporter, vendre ny alièner tel bien au préjudice du même arret, si le bien n'est périssable, auquel cas on le pourroit vendre au droit d'un chacun, et la mème affectation dureroit sur les deniers également comme elle auroit duré sur les mêmes biens arrettez jusqu'à la décision du procès; et l'arrettement est préfèré au autres, n'est que le débiteur soit insolvable et qu'il n'eut pas d'autres bien suffis- sant lors de la saisie, auquel cas les arrières-saisissans concourreront au marcque la livre.

 

 

 

 

 

 

 

[XVI] Des loyers et affermemens de maisons et de terres.

[1] Loyer des maisons, héritages ou terres vat devant achat, à sçavoir, quant au terme des années, que le louagier les occupent, et pour neuf années aprez la fin des trois dernières années, dont il est en possession, sans plus, et nonobstant que le même loyer soit recèlé par le vendeur et que le locataire et le louagier n'eussent pas donné en congoistre leur bail avant l'adhéritance.

[2] Un louagier ne peut pas bailler le bien loué en arrière-ferme, entièrement ny en partie; que s'il le fait, il déchète de son bail en totalité, s'il plaist ainsy au propriétaire.

[3] Le vendeur, recèlant la charge du bail, forfait l'amende de soixante livres par., et doit payer dommages et intérestz à l'acheteur.

[4] Un acheteur confond son loyer, s'il plait ainsy au ratrayant, ne soit qu'il vérifie d'avoir contracté le même loyer longtemps avant aucunne divise a d'achat, et que cela ne s'est pas fait pour frauder le ratrait. a. divise, L; décision B.

[5] Tout bail de cense, où il y a des édifices, des terres à labeur, des pâtures, des prez et autrement allans avec icelle, se règle en sorte qu'à la fin d'iceluy, le fermier doit s'abstenir de labourer à la Saint-Remy, et quant aux pâtures et prez il ne peut les dépâturer que jusque l'adhéritance, et il doit sortir des manoirs, grange, étable et autres édifices pour les rendre libres au may, en sorte que le propriétaire ou le fermier entrant puisse se mettre les mains aux labeur le lendemain de la Saint-Remy.

 

[XVII] De la nature et qualité de biens a.

[1] Rentes non rachaptables sont estimées et réputées héritages.

[2] Rentes héritières sont censées et reputées, comme meubles et argent en coffre, bien que les mêmes rentes puissent estre hypothèquées.

[3] Les biens, écheuz par confiscation en vertu des droits des cours féodales durant mariage, suivent la nature des fiefs et suivent cotté et ligne également comme les mêmes fiefs.

[4] Fiefs et héritages tiennent cotté et ligne aux partages et se trouvez chargez et hypothèqué des rentes à rachap ou non rachaptables avant mariage, les mêmes rentes tiennent cotté et ligne également comme les fiefs et les héritages, sans que la maison mortuaire en demeure chargée, si ce n'est des années écheues et arrièrées tant seulement.

[5] Rentes à vie, viages et douaires en une maison mortuaire de deux conjoints, ayans appertenuz à l'un ou à l'autre avant mariage ou été aquestez durant leur conjonction, sont censez et réputez pour meuble et cathel, soit que les mesmes douaires à vie ou viages soient réalisez sur fief ou héritage, ou non.

[6] Douaires et viage ont nature et qualité telle qu'ils sont censez écheues à la Saint- Jean Baptiste, si le douarier ou le viagier est en vie jusque à soleil levant, pour la moitié, et pour l'autre moitié s'il est vivant jusque au premier de Septembre ensuivant, aussy jusqu'au lever du soleil, le tout nonobstant que les payemens des rendages ne soient pas encore écheuz; mais quant aux bois, arbres, montans, hayes, haloz n'étant baillez en ferme avec le fond, la taille, étante agée de plus de trois ans, serat estimée pour, par les héritiers du douairier ou de la douairière défunct, estre proffité à l'advenant, et les bois endesous les trois ans ne s'estiment pas et viage n'écheut sur iceux. a. En marge: Cette rubricque devroit suivre celle des successions. - Cette rubrique manque au texte flamand.